Κυριακή 1 Ιουνίου 2014

Ρήσεις Αγίου Μάξιμου Ομολογητή.


32.Τρία πράγματα είναι πού μας παρακινούν στά καλά: τά φυσικά σπέρματα, οί άγιοι άγγελοι και ή αγαθή προαίρεση. Φυσικά σπέρματα εν­νοώ τό εξής: δταν αυτό πού θέλομε νά μας κάνουν οί άνθρωποι, τό κάνομε κι έμεϊς σ" αυτούς ή δταν δούμε κανέναν σε στενοχώρια ή σε ανάγκη και εκ φύσεως τον ελεούμε. Οί άγιοι άγγελοι μας παρακινούν δταν, βαδίζοντας γιά κάποιο καλό πράγμα, βρούμε βοήθεια καλή και προχωρήσομε. Και ή αγαθή προαίρεση, δταν διακρίνομε τό καλό άπό τό κακό και προτιμούμε τό   
καλό.
33.Τρία πάλι είναι εκείνα πού μας παρακινούν στά κακά: τά πάθη, οί δαίμονες και ή κακή προαίρεση. Τά πάθη, δπως δταν επιθυμούμε κάτι πα­ράλογο· δπως π.χ. έ'να φαγητό όχι στον ορισμένο του.καιρό ή χωρίς ανάγ­κη, ή γυναίκα δχι γιά σκοπό τεκνογονίας ή δχι τή νόμιμη σύζυγο. Κι ακό­μα δταν θυμώνομε ή λυπούμαστε άδικα* π.χ. εναντίον εκείνου πού μάς προ­ξένησε ατιμία ή ζημία. Οί δαίμονες, δπως δταν καιροφυλακτούν νά μάς βρουν σε αμέλεια και τότε ξαφνικά μάς επιτίθενται και κινούν εναντίον μας τά πιο πάνω πάθη και τά δμοια. Και ή κακή προαίρεση, δπως δταν, ενώ ξέρομε τό καλό, προτιμούμε τό κακό.
34.Ό μισθός τών κόπων της αρετής είναι ή απάθεια και ή γνώση. Αυ­τές γίνονται πρόξενοι τής βασιλείας τών ουρανών, δπως αντιθέτως τά πάθη και ή άγνοια προξενούν τήν αιώνια κόλαση. Εκείνος λοιπόν πού κοπιάζει γιά ανθρώπινη δόξα και δχι γιά τό αληθινό καλό, ακούει άπό τή Γραφή: «Ζητάτε και δέν παίρνετε, επειδή ζητάτε μέ κακό σκοπό».
35.Υπάρχουν πολλά φύσει καλά πού κάνουν οί άνθρωποι, τά όποΐα δέν είναι καλά γιά κάποια αιτία· π.χ. ή νηστεία, ή αγρυπνία, ή προσευχή, ή ψαλμωδία, ή φιλοξενία, είναι φύσει καλά έργα, άλλ' δταν γίνονται άπό κε­νοδοξία, δέν είναι καλά.
36.Γιά δλα δσα κάνομε, ό θεός εξετάζει τό σκοπό, αν τά κάνομε γι  Αυτόν ή άπό άλλη αιτία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου