Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Τό ΔΝΤ διατάζει, ἡ ἀντίχριστη κυβέρνηση ἐκτελεῖ! Ἀνοικτά τα ἐμπορικὰ καταστήματα καὶ τὶς 52 Κυριακές τοῦ ἔτους!Γράφει ὁ Θάνος
Παραιτήθηκε ἀπὸ στέλεχος τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ Βασίλης Κορκίδης πρόεδρος τῆς Συνομοσπονδίας Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου... Ποιὸς ἦταν ὁ λόγος; Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἴδιος ὁ λόγος ἦταν ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐνέδωσε στὶς πιέσεις τοῦ ΔΝΤ γιὰ σταδιακὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα καὶ τὶς 52 Κυριακές τοῦ ἔτους...


Καλὰ βρὲ Κορκίδη πῶς κάνεις ἔτσι; Ἀφοῦ ὁ πρωθυπουργὸς ποὺ τόσο καιρὸ ὑπηρετοῦσες, πρὸ τῶν ἐκλογῶν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Ἅγιον Ὅρος ὅπου ἀπήγγειλε τὸ "Πάτερ Ἠμῶν" (τὴν λεγόμενη καὶ Κυριακὴ Προσευχή... δηλαδὴ τοῦ Κυρίου -ὅπως καὶ ἡ σχετικὴ μέρα) κλπ... Τί, ἀμφισβητεῖς τὴν πίστη τοῦ πρωθυπουργοῦ σου; Δὲν τὸ πιστεύω! Θεωρεῖς δηλαδὴ ὅτι προεκλογικά μᾶς δούλευε ὁ πρωθυπουργός σου;

Τὴν Ἁγία ἡμέρα Τοῦ Κυρίου ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρεις, τὸ Μασωνικὸ νεοταξίτικο ΔΝΤ διέταξε νὰ....
ἀνοίγουν τὰ μαγαζιά. Δηλαδὴ δὲν τὸ περίμενες; Τόσα χρόνια ποὺ ἔχει μαλλιάσει ἡ γλώσσα μας νὰ λέμε ὅτι οἱ Γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς λένε ὅτι ἡ Ε.Ε. καὶ ὅλοι οἱ Παγκόσμιοι Ὀργανισμοὶ καὶ τὰ Χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα καὶ οἱ Οἶκοι ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς ἀντίχριστους Μασώνους καὶ τοὺς Ἑβραίους, ἐσὺ καὶ οἱ ὅμοιοί σου κλείνατε τὰ αὐτιά σας... Τώρα ποὺ θίγουν τὰ ἐπαγγελματικά σου συμφέροντα ξύπνησες ἀπότομα... καὶ βρέθηκες στὴν νεοταξίτικη πραγματικότητα...
Ἃς δοῦμε μὲ ποιὸν τρόπο στήνουν σταδιακὰ τὸν ἱστὸ τῆς ἀντιχρίστης παγίδας τους οἱ νεοταξίτες μέσα ἀπὸ τὰ ἴδια σου τὰ λόγια:
"Οἱ ἐντολὲς τοῦ ΔΝΤ, μετὰ καὶ τὴν σχετικὴ πρόταση τῆς ἔκθεσης τοῦ ΟΟΣΑ, ἐπιβάλλουν οἱ 3 τουριστικὲς περιοχὲς (Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος) νὰ γίνουν τὸ Ἰούλιο τοῦ 2014 μὲ γρήγορα βήματα 13 περιοχὲς καὶ πόλεις συμπεριλαμβανομένων τῆς Ἀθήνας καὶ Θεσσαλονίκης, ὥστε τὸν Μάρτιο τοῦ 2015 νὰ ἐπεκταθεῖ τὸ ἄνοιγμα χωρὶς περιορισμοὺς μεγέθους σὲ ὅλα τα ἐμπορικὰ καταστήματα, ὅλες τὶς Κυριακές, σὲ ὅλη τὴ χώρα."
Αὐτὰ ὅλα τα ἔχουν ὑπογράψει ὁ ἀντίχριστοι προδότες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας ἄσχετα ἂν πᾶνε στὴν Ἐκκλησία καὶ κάνουν τὸν Σταυρό τους καὶ λένε τὸ "Πάτερ Ἠμῶν" γιὰ τὸ θεαθῆναι καὶ γιὰ τὰ ψηφαλάκια...
Τί ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς γιὰ τὴν ἐργασία κατὰ τὴν Κυριακή;
Ἐπῆγεν ὁ Κύριος εἰς τὴν κόλασιν καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδάμ, τὴν Εὔαν καὶ τὸ γένος του. Ἀνέστη τὴν τρίτην ἡμέραν. Ἐφάνη δώδεκα φορᾶς εἰς τοὺς Ἀποστόλους του. Ἔγινε χαρὰ εἰς τὸν οὐρανόν, χαρὰ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Φαρμάκι καὶ σπαθὶ δίστομον εἰς τὴν καρδίαν τῶν Ἑβραίων καὶ μάλιστα τοῦ διαβόλου.
Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Ἑβραῖοι δὲν κατακαίονται ἄλλην ἡμέραν τόσον, ὡσὰν τὴν Κυριακήν, ὅπου ἀκούουν τὸν παπά μας νὰ λέγει: “Ὁ ἀναστᾶς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἠμών”. Διότι ἐκεῖνο ὅπου ἐσπούδαζον οἱ Ἑβραῖοι νὰ κάμουν διὰ νὰ ἐξαλείψουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας, ἐγύρισεν ἐναντίον τῆς κεφαλῆς των. Πρέπει καὶ ἠμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ χαιρώμεθα πάντοτε, μὰ περισσότερον τὴν Κυριακήν, ὁπού εἶναι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι Κυριακὴ ἡμέραν ἔγινεν ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας. Κυριακὴν ἡμέραν μέλλει ὁ Κύριος νὰ ἀναστήσει ὅλον τὸν κόσμον.
Πρέπει καὶ ἠμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἐξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήινα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν ψυχὴν μας ὁπού εἶναι τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας, οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διὰ νὰ μὴ πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικὸν μήτε σωματικόν, ἐγὼ σᾶς συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακήν, ὡσὰν ὁπού εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν.

Αὐτὰ φυσικά τα ἔλεγε γιὰ μας τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες. Δὲν τὰ πιστεύει ὁ πρωθυπουργός σου καὶ οἱ Ἑβραῖοι φίλοι του... Γιατί αὐτοὶ τοῦ ἔδωσαν τὶς ἐντολὲς μεσὰ ἀπὸ τὸ ΔΝΤ, τὸν ΟΟΣΑ τὴν Ε.Ε. ἀλλὰ καὶ ὅταν πρὶν λίγες μέρες μίλησε στὸ Ἑβραϊκὸ Συμβούλιο τῶν Βρυξελλῶν...
Ἡ Κυριακή τούς καίει ὅπως εἶπε κι ὁ Πατρο-Κοσμᾶς καὶ θέλουν ὅσο τίποτα στὸν κόσμο νὰ τὴν καταργήσουν... Ὅλα μὰ ὅλα θὰ μᾶς τὰ πάρουν καὶ θὰ μᾶς τὰ καταργήσουν... Ἡ Ἑλληνορθόδοξη παράδοση χιλιετιῶν τοὺς κάθεται στὸν λαιμὸ καὶ θέλουν πάσει θυσία νὰ τὴν ξεριζώσουν ἀπὸ τὴν ψυχή μας...
Καὶ βρῆκαν τὸν τρόπο μέσα ἀπὸ τοὺς ἀρχιπροδότες ξεπουλημένους πολιτικοὺς ποὺ μᾶς ἔχουν καθίσει στὸν σβέρκο τὰ τελευταῖα 4 χρόνια καὶ μὲ τὴν τεχνιτὴ οἰκονομικὴ κρίση (μὲ πλαστὰ στατιστικὰ καὶ οἰκονομικὰ στοιχεῖα ὅπως ἀποδείχθηκε) ποὺ ρημάζει τὶς ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ δημιουργεῖ νέα ἀπάνθρωπα, μεσαιωνικά, ἤθη ἐκμετάλλευσης στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Ἀλλὰ δὲν θὰ τοὺς περάσει... Καὶ μόνος μου νὰ μείνω θὰ τὸ φωνάζω μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή...
ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.              http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/07/52.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου