Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Καρδιά ερμητικά κλειστή .

 


Χαίρεται
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
Το τώρα ,το πρίν, το μετά ,το εδώ, το εκεί , είναι  κτιστές έννοιες ,που μας οριοθετούν χρονικά  και τοπικά  .
Το κτιστό είναι ουσία που κινείται και υπάρχει χρονικά και τοπικά ,μέσα σε πλαίσιο και σε όρια  .
Ο άνθρωπος  και οι άγγελοι ως κτίσματα μέσα στον χώρο και στον χρόνο  , είναι σε πλαίσιο και έχουν διαφορετικά μεν όρια ,αλλά έχουν όρια και πλαίσιο.
Κατασκευαστικά έχουν αρχή αλλά δεν έχουν τέλος , έχουν όμως και κατασκευαστική  δυνατότητα  κατ επιλογή σύνδεσης ή αποσύνδεσης με το άκτιστο .
Η άκτιστη ουσία ,η φύση ,η ενέργεια του Θεού ,που είναι εκτός χρονικών και τοπικών ορίων ,ως πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα  ,είναι η πηγή της ζωής ,συντήρησης και της ύπαρξης των κτισμάτων .
 Τι σημαίνει Μεσσίας .
 
ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα·
Η σύνδεση του ακτίστου ,της παροχής άκτιστης ενέργειας στο κτίσμα  ,ώστε να πορευθεί στην αιωνιότητα  τροφοδοτούμενο δηλαδή ΖΩΝΤΑΝΟ ,γίνεται μέσω μετατροπέα .
Αυτός ο αντάπτορας  ,μετατροπέας ,που συνδέει το άκτιστο με το κτιστό και το τροφοδοτεί λέγεται Ιησούς Χριστός ,ο Λόγος ,πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.
Πόσες φορές και με πόσους τρόπους ο Κύριος το επαναλαμβάνει Ουχ ότι τον Πατέρα τις εώρακεν, ει μη ο ων 
 Την άκτιστη ουσία του Θεού ,την βλέπει ,μπορεί να την δει μόνο ο ων ,ο Υιός και μόνο αυτός μπορεί να μας την δείξει ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
 
Ανεπίστροφη η πορεία της ύπαρξης .
 
Ως  κτίσμα που λέγεται άνθρωπος δεν έχω την δυνατότητα επιλογής ,να επιστρέψω στην ανυπαρξία ,από όπου με έφερε ο Θεός  ,θα μείνω  αιώνιος .
Μπορώ  να επιλέξω το είδος της αιωνιότητας  ,αυτό της  αιωνίου ζωής ή αυτό του αιωνίου Θανάτου  .
Θάνατος δεν είναι η ανυπαρξία  ,εκεί που ήμουν πριν έλθω στην ύπαρξη .
Δεν με έφερε ο Θεός από τον Θάνατο στην ζωή ,αλλά από την ανυπαρξία στην ύπαρξη για να διαλέξω εγώ την συνέχεια ,τον θάνατο ή την ζωή .
 
Η ζωή και ο Θάνατος .
 
Οι  έννοιες ,ζωή και Θάνατος είναι πνευματικές  και όχι υλικές  , με αρχή αλλά όχι τέλος  ,είναι αιώνιες και πνευματικές  και όχι  στιγμιαίες και υλικές .
 Έχουμε την ανυπαρξία και την ύπαρξη  ,που είναι  ανεπίστροφη πορεία για τον άνθρωπο .
Όταν έλθω στην ύπαρξη από τον Θεό ,δεν μπορώ να γυρίσω στην ανυπαρξία ,γιατί έτσι θέλει η ΑΓΑΠΗ του Θεού ,δίνει την ‘ύπαρξη και δεν την παίρνει πίσω. 
Μέσα μου κουβαλάω την δυνατότητα της  αιώνιας σύνδεσης με την άκτιστη ενέργεια ,Τέκνα Θεού γενέσθαι ,την δυνατότητα της αιωνίου ζωής  .
Αλλά και της αιωνίας άρνησης σύνδεσης με την άκτιστη ενέργεια ,τον αιώνιο Θάνατο .
 
Για να σπάσει ο πάγος .
Έχουμε επιλογή  μέσα στο στο πλαίσιο και τα όρια του χρόνου και του  χώρου ,πρίν φύγουμε για την αιωνιότητα .
Επιλέγουμε την σύνδεση με αυτή την απερίγραπτη και εκτός ορίων και πλαισίου ενέργεια ,που λέγεται Χάρη, μέσω του Μεσσία , αντάπτορα , μετατροπέα  Ιησού Χριστού .
Στην αρχή την λαμβάνουμε δωρεάν  ,έως να αποφασίσουμε αν την θέλουμε ή όχι, να την συντηρήσουμε ή όχι .
Έχοντας ΠΙΣΤΗ ότι ναι  Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τη απιστία  σταδιακά  αυτή η ενέργεια μας καθαρίζει Εισέρχεται και επανέρχεται  σταδιακά ,την νοιώθουμε  ,κάτι που εξηγεί το ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,
Οι σωματικές ασθένειες , οι ψυχικές ασθένειες  ,ο σωματικός Θάνατος ,είναι απεικόνιση ,είναι ΣΗΜΕΙΟ της  σωματικής αλλά και ψυχικής στέρησης αυτής της ενέργειας 
της απουσίας αυτής της  άκτιστης ,αόρατης ,απερίγραπτής ενέργειας  από τον όλο άνθρωπο ,σωματικό και ψυχικό  .
Ο στερημένος ,ο πεινασμένος άνθρωπος ,για  αυτή την ενέργεια ,έχει επιλογή ,είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
Ὅστις θέλει ,να στραφεί στον ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ που παρέχεται η αιώνια ζωή ή να επιλέξει τον αιώνιο Θάνατο .
 
Ψαλμος λγ’ 9 Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὅς ἐλπίζει ἐπ’ αὐτόν
 
Η αιώνια ζωή  ,η Θεραπεία ,παρέχεται δια των Μυστηρίων της Ορθόδοξου Εκκλησίας ,με την ενέργεια του  Αγίου Πνεύματός ,να ενεργεί μυστικώς και αοράτως , μέσα στα Μυστήρια .
Έτσι επιστρέφει η ενέργεια .
Ως άκτιστη ενέργεια είναι αόρατη ,αλλά βιώνεται ,όταν έχεις ΠΙΣΤΗ  ,προσευχή και υπομονή.
Η βάπτιση ,το χρίσμα  .στους περισσότερους από εμάς έγιναν και υπάρχουν πάνω μας ,ενεργά ή ανενεργά .
θέλουν όμως καθάρισμα για να ενεργήσουν ,δια του Μυστηρίου της Εξομολόγησης ,του Ιερού Ευχελαίου και της Θείας κοινωνίας αναλόγως με τις οδηγίες κατά την εξομολόγηση.
 
Ιω. 6,51             ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.
 
Ανάμεσα μας υπάρχουν πολλές ωραίες ψυχές που πεινούν και υποφέρουν από αυτήν την ασιτία  .
Αυτές οι ψυχές διψούν για  Χριστό ,αυτός είναι το φάρμακο ,η ενέργεια  που τους λείπει .
Υποφέρουν  αδελφοί μας ,σωματικά ,υποφέρουν ψυχικά ,δεν τους λείπει το φαγητό ,το πότο , τα υλικά αγαθά ,τους λείπει ο ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ,το σώμα και το αίμα του .
 
Ματθ. 11,28       Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ αναπαύσω ὑμᾶς.
 
Ο Κύριος φωνάζει ,καλεί , Ὅστις θέλει   να ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καλεί κάθε  βασανισμένο ,ταλαιπωρημένο ,χτυπημένο από κάθε είδους κακό  και ασθένεια .
καλεί κάθε Κάλαμον συντετριμμένον καὶ λίνον τυφόμενον να του δώσει την αιώνια ζωή .
Με καλεί μέσω των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ σε υπακοή  ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν , για να με συνδέσει με την πηγή της ζωής ,της αιωνίου ζωής ,πριν καταλήξω στον αιώνιο θάνατο .
 
Για αυτό ο Κύριος λέει …
Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται.
 
Ο Ήλιος  της Δικαιοσύνης ,του Θείου ΕΛΕΟΥΣ ,όμως δεν μπορεί να φτάσει σε όλες τις καρδιές ,δεν μπορεί να θερμάνει καρδιές που ζουν σε παγωμένα, σιδερόφρακτα  ,πλούσια παλάτια, αλλά είναι πνευματικά υπόγεια .
Δεν μπορούν να δώσουν ζωή ,σε αυτόν που διάλεξε  τον πνευματικό Θάνατο  .
Οι ακτίνες του κτυπούν ,αλλά Οταν δεν ανοίγω ,δεν μπορούν να παραβιάσουν  και να μπούν και να μου  δωρίσουν την ζωή ,το πόμολο είναι από μέσα .
Δεν μπορούν  να αναστήσουν μια  καρδιά ,μια ψυχή  ,που είναι ερμητικά κλειστή και διάλεξε τον θάνατο  ,να χάσει πλήρως την Χάρη και να μην την ξανά θελήσει ,σε μία ψυχή που διάλεξε τον  αιώνιο Θάνατο .
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου