Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ, ΑΠΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ!!!

 

 

«Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω:

Κάν ο ουρανός να κατεβή κάτω, κάν η γη να ανεβή επάνω, κάν όλος ο κόσμος να χαλάση, καθώς μέλλει να χαλάση, σήμερον-αύριον, να μη σας μέλη τί έχει να κάμη ο Θεός!! Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλη· δώστε τα· δεν είναι ιδικά σας.

Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται!!!

Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας! Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε!!!

Τώρα,  αδελφοί  μου,  τι  σημείον  καρτερούμεν;; 

Δεν καρτερούμεν άλλο, παρά πότε να λάμψη ο Πανάγιος Σταυρός εις τον Ουρανόν περισσότερον από τον ήλιον, και να λάμψη ο Γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και  Θεός επτά φοράς περισσότερον  από τον ήλιον, με χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες Αγγέλους, με δόξαν Θεϊκήν!!!

 

Όθεν, πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να στοχασθώμεν τί είμεθα, δίκαιοι  ή  αμαρτωλοί;;  Και  ανίσως  είμεθα  δίκαιοι,  καλότυχοι  και τρισμακάριοι!! Ανίσως δε και είμεθα αμαρτωλοί, πρέπει τώρα οπού έχομεν καιρόν να μετανοήσωμεν από τα κακά και να πράξωμεν τα καλά!!

Η κόλασις, δυστυχώς, μας καρτερεί… Πότε θα μετανοήσωμεν;;;

Όχι αύριον, μεθαύριον  και  του  χρόνου,  αλλ’  αυτήν  την  ώραν!! 

Διότι  δεν ηξεύρομεν έως αύριον τί έχομεν να πάθωμεν!!

Ο Χριστός μας λέγει, να είμεθα πάντοτε έτοιμοι!!!

Στοχασθήτε»!!!

 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779)

«Διδαχή Δ΄ - Διδαχαί και Προφητείαι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».

dromokirix.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου