Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Γέροντας Θεόφιλος Ζερβάκος : Κινδυνεύει η Οικουμένη να μεταβληθεί σε μεγάλο θηριοτροφείο!

 ΣΧΟΛΙΟ : Επειδή οι ερωτήσεις περί των προφητειών και των επερχομένων γεγγονότων προς το μπλογκ αυξάνονται καθημερινά,λόγω της επιδεινώμενης οικονομικής και ψυχολογικής καταστάσεως,είμαι υποχρεωμένος να απαντώ με κείμενα καθότι,οι πληροφορίες που έχουν διασπαρεί στο διαδίκτυο,περί θερμού επεισοδίου με την Τουρκία,ενάρξεως παγκοσμίου πολέμου,πρόωρων εκλογών κλπ. κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι τα πράγματα θα τελειώσουν σύντομα.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζητά Μετάνοια και υπομονή στις θλίψεις που περνάμε,γνωρίζει τα περί αιρετικού Οικουμενισμού και επιφυλλάσεται να λύσει το πρόβλημα με τον πιό ανώδυνο τρόπο,πέρα από τα όσα γράφονται περί των καταστροφών από τους λαθρομετανάστες,μεγάλη πείνα,πολέμους κλπ. Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλιο κειμενα και επιστολες σε πνευματικα θεματα του γεροντος Θεοφιλου ζερβακου
Έάν θέλωμε νά σωθούμε πρέπει όλοι νά μετανοήσουμε.

Εύχομαι εκ καρδίας μου όπως ό Κύριος, ο χορηγός των αγαθών και των δωρεών,να σας δίδη πίστιν στερεάν, αγάπην κραταιάν και υγείαν σταθερόν μέχρι τέλους, διά να άγωνισθήτε υπέρ πίστεως καί πατρίδος και των αποδήμων άδελφών μας’ και με την βοήθεια του παντοδύναμου Θεού, άνευ του οποίου ούδέν δυνάμεθα ποιήσαι, και της προστασίας της παναχράντου Μητρός Αυτού.
* * *
Ή πίστις μάς διδάσκει την αγάπη, η οποία μας οδηγεί στην ταπείνωση και σε όλες τις άρετές.
Ή άγάπη ενώνει τους άνθρώπους με τον Θεό και γίνεται ένα ο Θεός με τον άνθρωπο, μία ένωση.
Έάν δεν έχουμε τήν άγάπη δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού.
* * *
Κινδυνεύει η οικουμένη νά μεταβληθή εις μέγα θηριοτροφεΐον
Εμείς καίτοι θέλουμε νά μή άμαρτάνουμε, εν τούτοις από την στιγμήν πού θά ξυπνήσουμε του ύπνου και μέχρι την ώρα που θα μας πάρη ο ύπνος, δεν παύουμε να αμαρτάνουμε, πότε με λόγον, πότε με έργον, άλλοτε με τον νουν και την διάνοια, άλλοτε εκουσίως και άλλοτε ακουσίως’ άλλοτε εν γνώσει και άλλοτε εν άγνοια και με όλες τις αισθήσεις και τα μέσα του σώματός μας.
 Ο γλυκύς μας ’Ιησούς, μας λέγει: εάν μετανοήτε, εγώ σας συγχωρώ' εάν κάμετε ολίγην υπομονήν εις τις θλίψεις θα σας σώσω, θα σας δώσω την παντοτεινήν χαράν. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, και εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών.... ’Αλλά ας μη απελπιζώμεθα, ότι ως πρόσκαιρα θα παρέλθουν οι θλίψεις καα θα τας διαδεχθή η αιώνιος χαρά, ευφροσύνη και αγαλλίαση...

Ό παγκάκιστος και μισόκαλος ανθρωποκτόνος διάβολος λυσά και μεταχειρίζεται κάθε τρόπον για νά δείξη το μέγα μίσος του προς τους εκλεκτούς του Θεού... Αυτός σείει την οικουμένην και εις πλάνας, αιρέσεις, ασεβείας, απιστίας, ασελγείας, διαμάχας, φθόνους, αδικίας, ψεύδη, συκοφαντίας, διαιρέσεις, πολέμους κρημνίζων και σύρων μυριάδας ανθρώπων εις άπώλειαν, και κινδυνεύει η οικουμένη να μεταβληθή εις μέγα θηριοτροφεΐον και εις Σόδομα και  Γόμορρα. Αλλ’ εμείς μη φοβηθώμεν των αποκτενόντων το σώμα την δε ψυχήν μη δυναμένων. Ας υψώσωμε τα μάτια της ψυχής και του σώματος άνω εις τον Ουρανόν και εις τον Θεόν, εις τον οποίον θα υπάγωμε και του οποίου να ζητώμε την βοήθειαν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου