Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

ΟΥΡΑΝΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ.

 Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΑ  ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ  ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ


✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Θαρσεῖτε Τεκνία Μου ἀγαπημένα, 
νὰ εἶστε πάντα Εὐλογημένα,
 καὶ νὰ εἶστε σίγουρα πὼς θὰ εἶστε, 
ἀφοῦ εἶστε μὲ Ἐμένα τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν
 καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ ζωοποιόν. 

Νὰ εἶστε σίγουροι γι’ αὐτὸ ἀφοῦ Ἐγὼ σᾶς τὸ Ὁμολογῶ, 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Τριαδικὸς Θεός, 
ἡ Δύναμις ἡ Θεϊκὴ ἡ Μόνη Ἀληθινὴ στὴν Γῆ 
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ Ὁρατὰ καὶ τὰ Ἀόρατα αὐτὰ 
ἀφοῦ εἶναι δημιουργήματά Μας ἐκλεκτὰ καὶ Μοναδικά.

Κοιτάξετε τὴν ἡμέρα τὴν Ἡλιόλουστη, τὴ βροχερή, 
μὲ ἀστραπὲς βροντὲς καὶ ἀέρα ἤρεμο ἀλλὰ καὶ δυνατό,
 ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπὸ Ἐμᾶς τὸν Τριαδικὸ Θεό. 
Κοιτάξετε καὶ τὴν νύκτα τὸν Οὐρανό, 
τί ποικιλομορφία ἄστρων καὶ πλανητῶν 
ὅλων αὐτῶν τῶν λαμπρῶν 
ποὺ ἀκολουθοῦν κάποια ἀκριβῆ πορεία, 
δεδομένη ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ὅλα αὐτὰ κινοῦνται καὶ συγκρατοῦνται 
ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ ποὺ τὰ ἐδημιούργησε 
ἀλλὰ καὶ τὰ ἔθεσε σὲ λειτουργία ἀκριβῆ καὶ θαυμαστή.

Κοιτάξετε τώρα τὴν Γῆ αὐτὴν τὴν Εὐλογημένη Γῆ 
ἀπὸ τὸν Θεὸ δημιουργημένη καὶ εἰς τὸν ἄνθρωπο χαρισμένη. 

Ἦταν γιὰ νὰ χαίρεται ἐπάνω σε αὐτὴν 
μὲ τόσα ἀγαθὰ ποὺ ἐδόθησαν ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ 
γιὰ τὸ τέλειο Δημιούργημά Μου, τὸν ἄνθρωπο, 
τὸ μοναδικὸ σὲ τελειότητα δημιουργίας 
συγκρινόμενο μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ὀργανισμοὺς 
φυτικοὺς καὶ ζωϊκούς, 
ἀφοῦ τοῦ ἐδώρισα τὴν Πνοή Μου μέσα στὴν δική του τὴν ψυχὴ 
καὶ ἔχει μετατραπεῖ σὲ παντοτινὴ αὐτή. 

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει εὔκολα ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸν καθένα, 
εἶναι ἁπλὸ ἀλλὰ καὶ ἀπείρως θαυμαστό.

Ἐποίησα λοιπὸν ὅλα αὐτὰ ὁ Ἄναρχος Θεός,
 ὁ των Πάντων Δημιουργός, 
γιὰ νὰ θαυμάζετε τὴν Παντοδυναμία Μου 
ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐξουσία Μου ποὺ ἔχω σὲ κάθε δημιούργημά Μου 
στὰ σύμπαντα τῶν συμπάντων, ἁπάντων τῶν συμπάντων. 
Θέλετε ἄλλη ἀπόδειξη ἀπὸ αὐτὴ ὅτι Εἶμαι ἡ Ἀρχὴ 
ἀφοῦ ἐδημιούργησα τὰ πάντα ἐπὶ Γῆς 
ἀλλὰ καὶ παντοῦ ἀφοῦ ἔπρεπε αὐτὸ νὰ τὸ δημιουργήσω 
καὶ στὸ τελειότερο Πλάσμα Μου, τὸν ἄνθρωπο, νὰ τὸ δωρίσω.

Πρὸς τί ὅμως αὐτό; Σᾶς παρακαλῶ σκεφτεῖτε το ἕνα λεπτό, 
καὶ θὰ δεῖτε, θὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἐποίησα καλῶς
 ἀλλὰ ἔβαλα καὶ κάλλιστους κανόνες λειτουργίας, 
ἄριστους σὲ κάθε τί ποὺ ἐποίησα στὸ Πᾶν αὐτὸ 
ἀλλὰ καὶ στὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸν ἐδημιούργησα
 κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση μὲ Ἐμένα τὸν Θεόν.

Ὤ, τί Μεγαλεῖο ἦταν αὐτὸ 
καὶ γιατί τὸν ἔφτιαξα κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση; 
Προφανῶς γιὰ νὰ Μοῦ μοιάσει καὶ νὰ Μὲ πλησιάσει,
 νὰ ἀποκτήσει τὶς ἀρετές Μου 
καὶ νὰ γίνει ἕνα μὲ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ
 καὶ νὰ ζήσει, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῆς γήϊνης ζωῆς του, 
μὲ τὸν Δημιουργὸ καὶ Δωρητή του 
μαζὶ στὸν Παράδεισο τὸν Ἐκλεκτὸν καὶ τὸν Μοναδικὸν 
ἐκεῖ ποὺ θὰ ζοῦν καὶ θὰ εὐφραίνονται οἱ ψυχὲς 
ἤρεμα, τρυφερά, μὲ γλυκύτητα ἀσύλληπτη, 
συγκρινόμενη μὲ τὰ κοσμικά, ἀλλὰ καὶ παντοτινά.

Δηλαδὴ τοῦ δώρισα καὶ τὴν Ἀθανασία, 
δηλαδὴ τὸν ἔκανα νὰ ζήσει δίπλα Μου 
στὸ Βασίλειο τὸ Ἐκλεκτόν Μου, 
ἐκεῖ ποὺ ὅλα θὰ εὐωδιάζουν, θὰ ὑπάρχει Φῶς λαμπρὸν 
ἀλλὰ καὶ μιὰ κατάσταση ἀπεριγράπτου Ἀγάπης καὶ Ἀληθείας 
αὐτὰ ποὺ ἔχουν εἰπωθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Τριαδικὸ Θεὸν 
στὸ Πλάσμα Του, στὸ Δημιούργημά Του Αὐτό.

Αὐτὸ δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀμφισβητεῖτε 
οὔτε καὶ ποτὲ νὰ τὸ ἀμφισβητήσετε 
ἀφοῦ ὅ,τι Ἔχω εἰπεῖ Ἐγὼ ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς ἔχει γίνει,
εἶναι Ἀληθινὸ καὶ ὁ Λόγος Μου δὲν ἐπιδέχεται καμμιὰ ἀμφισβήτηση 
ἀφοῦ ὅ,τι Λέγω αὐτὸ πραγματοποιεῖται 
καὶ δὲν ὑπάρχει περίπτωση καμμία
 ὁ Λόγος Μου νὰ μὴν εἶναι ὁλοκληρωτικὰ ἡ Ἀληθεῖα.

Γι’ αὐτὸ Καλὰ καὶ Ἀγαπημένα Μου Παιδία,
 τώρα ποὺ ἔχουν ἀρχίσει τὰ πάντα νὰ παρανοοῦνται
 καὶ ἐσκεμμένα νὰ μὴν ἀκολουθοῦνται, 
κρατᾶτε γερὰ τὴν δική σας τὴν Πορεία 
αὐτὴν ποὺ σᾶς καθορίζω Ἐγώ, γιὰ νὰ εἶστε δυνατοὶ 
νὰ ἀντιμετωπίσετε αὐτὴν τὴν μὴ ὁμαλὴ κατάσταση ἐπὶ Γῆς, 
ἀκολουθώντας τὰς Ἐντολᾶς Μου καὶ τὸν Λόγον Μου 
ποὺ δίδω σὲ μερικὰ τέκνα Μου στὴν Γῆ 
γιὰ νὰ τὸν μεταλαμπαδεύσουν ὅπου εἰ δυνατὸν
 καὶ τὰ δικά Μου Παιδία νὰ στηριχτοῦνε σὲ Αὐτὸν 
ἀλλὰ καὶ τὰ πιὸ ἀδύνατα νὰ ἀφυπνιστοῦνε, 
νὰ πειστοῦνε ἀπὸ αὐτὸν καὶ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν μὲ Πίστη
 καὶ Παρρησία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Τότε θὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ ἄξιοι νικητές, 
θὰ κερδίσουν Ἐμένα τὸν Θεὸν θὰ ἔλθουν Μαζί Μου 
καὶ θὰ εἶναι κοντά Μου ἐκεῖ γιὰ πάντα,
 δηλαδὴ στὸν Οὐράνιο Παράδεισο 
τὸν ἐκλεκτὸν καὶ τὸν θαυμαστόν. 

Ἐκεῖ εἶναι ὅλη ἡ ἀξία, εἶναι ἡ εὐλογία, 
θὰ εἶναι ἡ παντοτινὴ κάλλιστη κατοικία 
ποὺ θὰ ἔχει χορηγηθεῖ ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Τρέξετε, ἐφαρμόσατε αὐτὰ ποὺ λέγονται στὸ Ἅγιο αὐτὸ Γραπτό, 
τὸ ὁποῖο τὸ Εὐλογῶ καὶ τὸ δίδω νὰ γραφτεῖ ἀπὸ χέρι Ἁμαρτωλὸ 
γιὰ νὰ πληροφορήσω καλῶς καὶ ἀκριβῶς 
αὐτὸ ποὺ εἶναι γιὰ τὸ ἄριστον τῆς ψυχῆς του 
ἀφοῦ θὰ ἔχει βοηθήσει καὶ ἡ ἐπίγεια Ζωή του.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου