Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ !

Πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ὁ «Ο.Τ.» ἠσχολεῖτο ἐκ τῆς πρώτης σελίδος του μὲ τὴν Ἀλβανοποίησιν τῆς Ἑλλάδος.
Ἀνέλυε τὰς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὰ κύματα μεταναστῶν ἐκ τῆς Ἀλβανίας ἢ καὶ ἄλλων Βαλκανικῶν χωρῶν.
Σήμερον οἱ Ἀλβανοὶ μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των εἶναι κυρίαρχος τάξις εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἴσως εἶναι οἱ πλὲον νομοταγεῖς μὲ ἐξαίρεσιν τοὺς συμμετέχοντας εἰς ἐγκληματικὰς συμμορίας. Σήμερον οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι τὸ μικρότερον πρόβλημα εἰς σχέσιν μὲ αὐτό, τὸ ὁποῖον ἀντιμετωπίζει ἡ Χώρα…
Τὸ μεγάλο πρόβλημα προέρχεται ἐκ τῆς Μουσουλμανοποιήσεως, Ἀφρικανοποιήσεως, καὶ Ἀσιατοποιήσεως τῆς Χώρας...
Ἡ Ἑλλὰς ἔχει γίνει μία μεγάλη«ἀποθήκη» ἀνθρώπων ἀπὸ τρίτας χώρας. Οὗτοι ἔφθασαν εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν δουλεμπόρων ἐκ τῆς Τουρκίας, οἱ ὁποῖοι εἰς τὰ δουλεμπορικὰ πλοιάρια, βάζουν γυναῖκας μὲ τὰ τέκνα των, ἀλλὰ βάζουν καὶ ὑπηρέτας τυραννικῶν καθεστώτων, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ὀργανώνουν ἐγκληματικὰς συμμορίας καὶ μαφιόζικα κυκλώματα. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς πολιτείας, εἴτε εὑρίσκονται εἰς τὴν κυβέρνησιν εἴτε εἰς τὴν ἀντιπολίτευσιν ἀδιαφοροῦν σκοπίμως διὰ τὸ φαινόμενον…
Ἡ ἅλωσις τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ἀφρικανῶν καὶ Ἀσιατῶν Μουσουλμάνων γίνεται βάσει σχεδίου, τὸ ὁποῖον ἐκπορεύεται ὑπὸ τῶν ὑπογείων ρευμάτων τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὰ «διαπλεκόμενα συμφέροντα».
Τὰ μὲν διαπλεκόμενα θέλουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων, τὴν μαύρην καὶ ἀνασφάλιστον ἐργασίανκ.λπ..
Τὰ «ὑπόγεια ρεύματα τῆς Ἀμερικῆς» ἐπιδιώκουν τὴν διάσπασιν τοῦ δόγματος ὅτι «εἴμεθα ἔθνος ανάδελφον» μὲ ἰσχυρὸν πολιτισμόν, μὲ ἱστορίαν, καὶ μὲ ἰσχυρὰν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα.
 
Τὰ «ρεύματα» αὐτὰ ἐπέτυχον διὰ τῆς λαθρομεταναστεύσεως τὸ ἀκατόρθωτον: Νὰ καταστήσουν τοὺς Ἕλληνας μειονότητα ἄνευ οὐσιαστικῶν δικαιωμάτων. Τὸ θρήσκευμα διεγράφη ἀπὸ τὰς ταυτότητας. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπώλεσετὸν χαρακτῆρα του. Ἡ ἱστορία πλαστογραφεῖται. Τὸ σχολεῖον ἀλλάζει καὶ προσαρμόζεται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος.
Τὸ ἔγκλημα τῶν συμμοριῶν θεριεύει. Εἰς ὁλοκλήρους συνοικίας τῶν Ἀθηνῶν βασιλεύει ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος. Τὸ παράνομον ἐμπόριον καταστρέφει τὸ νόμιμον. Ἡ πορνεία δὲν ἔχει προηγούμενον. Τὸ ἴδιον καὶ ἡ πώλησις ναρκωτικῶν... 
Αἱ κλοπαὶ καὶ οἱ ξυλοδαρμοὶ γυναικῶν, διὰ νὰ τοὺς ἁρπάξουν τὴν τσάντα ἢ τὸν Σταυρὸν γνωρίζουν πρωτοφανῆ «καλπασμόν».
Τὰ αἰτήματα διὰ τὴν ἀνέγερσιν Τεμένους καὶ Τζαμιῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν παρανόμων Μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν γίνονται ἀποδεκτά. 
Αὐτὰ προωθοῦνται καὶ ὑπὸ πολλῶν Ἱεραρχῶν,οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν διὰ τὰς ἀντιδράσεις τῶν Ἑλληνορθοδόξων πολιτῶν. 
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὑπακούουσα εἰς τὰς ἐντολὰς τῶν Κυβερνητικῶν Ἀξιωματούχων καὶ τῆς κομματοκρατίας ὀργανώνει συσσίτια διὰ τοὺς λαθρομετανάστας. 
Τὸ πράττουν διακηρύσσοντες τάχατες ὅτι καὶ ὁ Χριστὸς ἦτο Πρόσφυγας. 
Σύμφωνοι, ὅμως δὲν εἶναι όλα αυτά τά ἑκατομμύρια οί πραγματικοί πρόσφυγες. Οἱ πρόσφυγες εἶναι δὲν εἶναι ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες. 
Οἱ ἄλλοι πλήρωσαν τρεῖς, πέντε καὶ δώδεκα χιλιάδας εὐρὼ διὰ νὰ ἔλθουν οἰκογενειακῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ εἰς τὰς χώρας των ἠδύναντο νὰ δημιουργήσουν τὰ καλύτερα καταστήματα.
Ἔρχονται εἰς τὴν Ἑλλάδα προωθούμενοι ὑπὸ κέντρων ἀποφάσεων.
Εἶναι τὰ ἴδια, τὰ ὁποῖα αἱματοκύλισαν τὰ Βαλκάνια, διὰ νὰ ἀναπτύξουν τὸ «Μουσουλμανικὸν Τόξον».
Καὶ τὸ ἐπέτυχον μὲ μισθοφόρους Μουσουλμάνους ἐκ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Ἀσίας, τοὺς ὁποίους ἐπλήρωνεν ὁ Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν καὶ Πρεσβεῖαι χωρῶν τοῦ ΠερσικοῦΚόλπου καὶ τῆς Ἀραβίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἠδύναντο νὰ κάμνουν ὅσα ἔκαμναν εἰς τὰ Βαλκάνια.
 
Τὴν Ἑλλάδα τὴν διαλύουν μεθοδικῶς.
Εἰς τὸ στρατηγικόν των σχέδιον χρησιμοποιοῦν τὴν Τουρκίαν. Αὐτὴ μὲ δουλεμπόρους ἐποικίζει τὴν Ἑλλάδα ἀποβιβάζουσα καθημερινῶς εἰς τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου «Καραβιὲς» λαθρομεταναστῶν.
Πιστεύομεν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ σταματήση τὴν πολιτικὴν τῶν συσσιτίων ὡς καὶ τὴν στρατηγικὴν νοθεύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ταυτότητος τῶν Ἑλλήνων. 
Τὰ συσσίτια νὰ δίδωνται εἰς νομίμους ἢ ὑπὸ νομιμοποίησιν μετανάστας. Γνωρίζομεν ὅτι εἶναι πολὺ σκληρὰ ἡ θέσις μας.
Ὀφείλει ὅμως νὰ ἀντιληφθῆ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅτι αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπειλεῖται ἡ συνοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας.
Αὐτὸ τὸ ὁποῖον κάμνει ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἐφαρμόζουσα τὰς Εὐαγγελικὰς καὶ Ἁγιοπατερικὰς ἐντολάς, ὀφείλουν πλέον νὰ ἀναλάβουν τὸ Κράτος, οἱ Δῆμοι, οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ ἱδρύματά των ( πρός τούς οποίους άλλωστε πληρώνουμε καί τούς φόρους μας... ) 
Διὰ τὴν πολιτικὴν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν λαθρομεταναστῶν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχον, δὲν θὰ ἐγράφωμεν τὰ προαναφερόμενα.
Ἡ Ἑλλάδα διαλύεται καὶ ἐκ τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Ἀλλοιώνεται ἡ ταυτότης καὶ ἡ Παιδεία τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφυλετικῆς πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος ( καί με τα συσίτια αυτά συντηρούμε καί διαιωνίζουμε αυτή την Μουσουλμανοποίηση τής χώρας ! )
Ὀφείλομεν νὰ προστατεύσωμεν τὴν Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἴδουν καὶ οἱ Ἱεράρχαι μας. 
Ποῖον νόημα ἔχει ἡ παρουσία τόσων ἑκατοντάδων χιλιάδων ἢ καὶ ἑκατομμυρίων λαθρομεταναστῶν, ὅταν ἡ Ἑλλάς δὲν ἔχει βιομηχανία, ἀγροτικὴ οἰκονομία, όταν  δὲν ἐκτελοῦνται μεγάλα ἔργα ὑποδομῆς κ.λπ.;
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία φείλει ν ξεκαθαρίση ες τν πολιτείαν τι δν θ συμβάλη ες τν διάλυσιν τς λλάδος καὶ ὅτι τ συσσίτια θ χουν να χρονικν ριον.
Τί νόημα εχε ποστολ μηνύματος συμπαραστάσεως το ρχιεπισκόπου ες τν σύζυγον το δολοφονημένου μμανουλ Κάνταρε, το ποίου φήρεσαν τν ζων δι μίαν κάμεραν ξίας τριακοσίων πεντακοσίων ερ ες τκέντρον τν θηνν;
Πῶς θὰ γίνη ἡ κοινωνία καλυτέρα, ὡς εὐελπισθῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅταν αἱ ἀλλοδαποὶ συμμορίαι ἁλωνίζουν, οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέται τῶν ἐν Ἑλλάδι Μουσουλμάνων δὲν καταδικάζουν τὴν δρᾶσιν των, ἡ Πολιτεία εἶναι μὲ τοὺς λαθρομετανάστας, τὰ ΜΜΕ ἐξυβρίζουν τοὺς Ἕλληνας ὡς ἀκροδεξιούς, ἐπειδὴ ἀντιδροῦν εἰς τὴν δρᾶσιν τῶν ἀλλοδαπῶν συμμοριῶν, οἱ ἀκροδεξιοὶ συμπεριφέρονται ὡς πολιτοφύλακες καὶ οἱ πολίται τοὺς ἐμπιστεύονται περισσότερον ἀπὸ τοὺς Ἀστυνομικοὺς καὶ οἱ Κυβερνῶντες ἀλληλοκαταγγέλλονται ὡς ἀνίκανοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν κατάστασιν;
Πῶς θὰ συμβῆ αὐτὸ τὸ ὁποῖον λέγει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅταν ὁ Ἑλληνορθόδοξος Ἕλλην περιθωριοποιῆται, περιφρονῆται, χλευάζεται καί…βιάζεται καθημερινῶς ἡ τιμή, ἡ ὑπόληψίς του, τὸ Ἑλληνικὸν πιστεύω του, ἡ ὑπερηφάνειά του;
Καὶ πῶς ἐξηγεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ προσφέρει πολλὰ ἡ Ἐκκλησία εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, οὔτε ἕνας ( ἢ μετρημένοι εἰς τὰ δάκτυλα) δὲν ἔχει ἀσπασθῆ τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Πίστιν;
Προέρχεται ( άραγε ) ἀπὸ ἀδυναμίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἢ ἀπὸ τὴν καθοδήγησιν Πρεσβειῶν καὶ θρησκευτικῶν ἡγετῶν;
 "Ορθόδοξος Τύπος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου