Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

Μήν κατακρίνεις τόν ἄνθρωπο.Νά ξεχωρίσεις τόν ἄνθρωπο ἀπό τά γεγονότα.

 


Πρέπει νὰ κάνεις τὴν κρίση, τὴ λογικὴ κρίση βάσει τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ.Ἀλλὰ νὰ μὴν κατακρίνεις τὸν ἄνθρωπο.Νὰ ξεχωρίσεις τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ γεγονότα.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδελφός σου,ὀφείλεις νὰ προσευχηθεῖς γιὰ αὐτόν,ὀφείλεις νὰ κλάψεις,ὀφείλεις νὰ θυσιαστεῖς ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου.

Ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶσαι ἀπόλυτος, ὅτι ναὶ αὐτὸν τὸν ἀδελφό μου ἐγὼ τὸν ἀγαπῶ,
τὸν λυποῦμαι, ξέρω ἐγώ, πάσχω,ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λέει δὲν τὸ παραδέχομαι μὲ τίποτα.
Δὲν τὸ δέχομαι, δὲν τὸ κάνω,δὲν θὰ τὸ ἀκολουθήσω ποτέ.Ἄλλο τὸ ἕνα, ἄλλο τὸ ἄλλο.

Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου
Περὶ καταλαλιᾶς (ἀπόσπασμα)
Ἀφιέρωμα "Περὶ κατάκρισης",Πειραΐκή Εκκλησία''τεῦχος 367, Ἀπρίλιος 2024

3 σχόλια:

 1. Μάλιστα...!!!
  Τάδε έφη... ο Κολυμπαριστής...
  Οι συνήθεις αγαπολογίες...
  _____

  Νά, πῶς ἐξηγεῖ καὶ διατυπώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τὸ πότε πρέπει νὰ ἀπειθοῦμε στοὺς ποιμένες καὶ πότε νὰ ὑπακούομε:
  «Εἰ μὲν πίστεως[δόγματος] ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἐὰν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών, εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου (...) καὶ τό, Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε, περὶ ΒΙΟΥ ἐστίν, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ.
  (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τήν πρός Ἑβραίους» (PG 34, 1, PG 63, 231.232).

  Ἡ διδασκαλία του συνοψίζεται εἰς ὅτι «εἰ μέν πίστεως ἕνεκεν (ἐάν δηλαδή ὁ προεστώς ἔχει αἱρετική πίστη) φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών· εἰ δέ βίου ἕνεκεν μή περιεργάζου».

  -----

  Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:
  Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που ερμήνευσε τις επιστολές του Παύλου, όταν έφτασε σ΄αυτήν την παρεξηγημένη εντολή «πείθεσθε τοις ηγουμένοις…», ρωτάει και ακολούθως απαντάει: «Τι λοιπόν; Πρέπει να πειθώμεθα εις κάθε ηγούμενον, και Αρχιερέα, και άρχοντα, καν είναι κακός; Εγώ δε σοι αποκρίνόμαι: κατά τι λέγεις Χριστιανέ πως είναι ο Αρχιερεύς και ο ηγούμενος σου κακός; Εί μεν είναι κατά την πίστιν κακός, ήγουν έχει αιρετικά δόγματα και βλάσφημα, φεύγε από αυτόν καν και είναι Άγγελος από τον ουρανόν…» (Αγ. Νικόδ. Ερμην. Εις ιδ΄επιστ. Παύλου τόμ. Γ΄σελ 447).

  -----

  Μέγας Αθανάσιος:
  Ο μέγας Αθανάσιος λέει μεταξύ πολλών άλλων: «…βαδίζοντες δε την απλανή και ζωηφόρον οδόν, οφθαλμόν μεν εκκόψωμεν σκανδαλίζοντα. Μη τον αισθητόν αλλά τον νοητόν. Οιον εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρη αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γαρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ΄αυτών εμβληθήναι ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός». (Αγιορ. Πατέρων. «Αποστ. Έλεγχος» Αθήναι 1934 σελ. 180)

  -----

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μέγας Βασίλειος:
  Το ίδιο αυτό θέμα της επιβλαβούς υπακοής απασχόλησε και τον φαεινόν φωστήρα της Ορθοδοξίας, τον Μ. Βασίλειον! Ο Άγιος σε μια ερώτηση αν πρέπει να υπακούουν αδιακρίτως οι Χριστιανοί ή όχι, παρατηρεί πολλά αξιοπρόσεκτα. Ας ακούσωμε μερικά: «…Αν μεν τι συνεμπίπτον τη εντολή του Κυρίου ή συμβαλλόμενον επιταχθώμεν ως του Θεού θέλημα σπουδαιότερον και επιμελέστερον καταδέχεσθαι χρη πληρούντες το ειρημένον» που σημαίνει: Εάν διαταχθώμεν κάτι που συμφωνεί με την εντολήν του Κυρίου ή συμβάλει εις αυτήν, πρέπει να το δεχόμεθα με μεγάλη προθυμία. Και συνεχίζει ο Άγιος: «Όταν δε τι εναντίον τη του Κυρίου εντολήν, παραφθείρον ή μολύνον αυτήν, επιταχθώμεν παρά τινός, καιρός ειπείν τότε: Πειθαρχείν δη Θεώ μάλλον ή ανθρώποις μνημονεύοντας του Κυρίου λέγοντος: Αλλοτρίω δε ου μη ακολουθήσωσι, αλλά φεύξονται απ΄αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν, και του Αποστόλου τολμήσαντος υπερ της ημετέρας ασφαλείας και αυτών καθάψασθαι των Αγγέλων δι΄ών φησί: Καν ημείς ή Άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζητε υμίν, παρ΄ό ευαγγελισάμεθα υμίν, ανάθεμα έστω. Εξ ων παιδευόμεθα, ότι καν πολύ γνήσιος τις ή, καν υπερβαλλόντως ένδοξος ο κωλύων το υπό του Κυρίου προστεταγμένον ή προτρέπων ποιείν το υπ΄αυτού κεκωλυμένον φευκτός ή και βδελυκτός οφείλει είναι εκάστω των αγαπώντων τον Κύριον». (Όροι κατ΄επιτομήν,ΕΠΕ τομ.9 σελ.144-147).

  -----

  Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός:
  Τέλος το κήρυγμα του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού είναι ειδικά σπουδαίο για την περίπτωση μας. Ο Άγιος απαγορεύει την υπακοή των Ορθοδόξων στους Αρχιερείς που στην εποχή του, ήθελαν την ένωσιν των Ορθοδόξων μετά των Παπικών.
  Αφού λοιπόν ο Άγιος Μάρκος, αυτούς τους Αρχιερείς τους αποκαλεί «Γραικολατίνους» και «λατινόφρονας», απευθύνεται προς τους Ορθοδόξους και λέγει: «Φεύγετε ουν αυτοίς, αδελφοί και την προς αυτούς κοινωνίαν», διότι αυτοί οι αρχιερείς είναι: «ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού»! Και μη σας κάνει εντύπωση αυτό διότι και αυτός «ο σατανάς σχηματίζεται εις Άγγελον φωτός» (Μ.Συναξ. Φεβρ. σελ. 661).

  -----

  Ιωάννης ο Δαμασκηνός:
  «Ακούσατε λαοί, φυλαί, γλώσσαι, άνδρες, γυναίκες και παίδες, πρεσβύται, νεανίσκοι τε και νήπια, το έθνος των Χριστιανών το άγιον» φωνάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. «Ει τις ευαγγελίζεται ημάς παρ΄ο παρέλαβεν η Καθολική Ορθόδοξος Εκκλησία παρά των Αγίων Αποστόλων, Πατέρων και Συνόδων και μέχρι του νυν διεφύλαξεν, μη ακούσητε αυτού μηδέ δέξησθε την συμβουλήν του Όφεως, ως εδέξατο Εύα και ετρύγησεν θάνατον. Καν Άγγελος, καν βασιλεύς, ευαγελίζηται υμάς παρ΄ό παρελάβατε κλείσατε τας ακοάς» (Λόγος Β΄Κατά εικονομάχων).
  __________

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αλλά και μεταξύ δόγματος και βίου:
  Ο ιερός Χρυσόστομος μας διδάσκει λέγοντας «Οὐδέν γάρ ὄφελος βίου καθαροῦ, δογμάτων διεφθαρμένων· ὥσπερ οὖν οὐδέ τοὐναντίον, δογμάτων ὑγιῶν, ἐάν βίος ᾖ διεφθαρμένος» (᾿Ιω. Χρυσοστόμου ΡG 59,369). Μας λέγει με απλά λόγια ότι εις τίποτα δεν μας ωφελεί εαν έχουμε καθαρό βίο αλλά διδάσκουμε και πιστεύουμε διεφθαρμένα δόγματα. Όμως μας λέγει και το αντίθετο. Εις τίποτα επίσης δεν μας ωφελεί εαν διδάσκουμε και πιστεύουμε ορθά τα δόγματα, αλλά έχουμε βίο διεφθαρμένο.

  Τα δύο αυτά πρέπει να εβρίσκονται εις πλήρη αρμονία μεταξύ τους «τά ὑγιῆ δόγματα σπουδάζωμεν ἐναποτίθεσθαι ταῖς ἑαυτῶν ψυχαῖς καί μετά τούτων καί βίου ἀκρίβειαν ἐπιδείκνυσθαι, ἵνα καί ὁ βίος μαρτυρῇ τοῖς δόγμασι…», διότι «τόν χριστιανόν οὐδέν ὀνίνησι τά ὀρθά δόγματα, ἐάν τῆς κατά τόν βίον πολιτείας ἀμελῇ». (Κλήμεντος ᾿Αλεξανδρέως, Στρωματεῖς 7,15· ΡG 9,525Α· ΕΠΕ 4,452-454).

  --------------------

  Κ.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή