Κυριακή 26 Απριλίου 2015

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Ευχαριστώ θερμα τον Παπα-Νικόλα για το άρθρο από την εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ.                                                        Ἡ μαζική μετανάστευση εἶναι ἕνα φαινόμενο τοῦ ὁποίου τά αἴτια ἐξακολουθοῦν νά κρύβονται ἔξυπνα ἀπό τό σύστημα,
καί ἡ πολυπολιτισμική προπαγάνδα προσπαθεῖ ψευδῶς νά τήν παρουσιάσει ὡς ἀναπόφευκτη.
Μέ αὐτό τό ἄρθρο σκοπεύουμε νά ἀποδείξουμε μιά γιά πάντα, ὅτι δέν εἶναι ἕνα αὐθόρμητο φαινόμενο. Αὐτό πού θέλουν νά ἐμφανίσουν ὡς ἕνα «ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορίας»,

εἶναι στήν πραγματικότητα ἕνα σχέδιο μελετημένο γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι καί προετοιμασμένο ἐδῶ καί δεκαετίες, γιά
νά καταστρέψει ἐντελῶς τό πρόσωπο τῆς Γηραίας Ἠπείρου.Ἡ Πανευρώπη.Λίγοι ἄνθρωποι γνωρίζουν ὅτι ἕναςἀπό τούς βασικούς ἐμπνευστές τῆς διαδικασίας τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης,
ἦταν ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος πού σχεδίασε τήν προγραμματισμένη γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.
Πρόκειται γιά ἕνα σκοτεινό πρόσωπο,τοῦ ὁποίου οἱ μάζες ἀγνοοῦν τήν ὕπαρξη, ἀλλά οἱ ἰσχυροί τόν θεωροῦν ὡς τόν
ἱδρυτή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τό ὄνομά του εἶναι Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Ὁ πατέρας του ἦταν
ὁ Αὐστριακός διπλωμάτης Heinrich von Coudenhove-Kalergi (μέ κάποιες ρίζες ἀπό τήν βυζαντινή οἰκογένεια τῶν Καλλέργηδων) καί ἡ μητέρα του ἡ Γιαπωνέζα Mitsuko Aoyama. Ὁ Kalergi λοιπόν, ἔχοντας στενές ἐπαφές μέ ὅλη τήν εὐρωπαϊκή ἀριστοκρατία καί τούς Εὐρωπαίους πολιτικούς, ἐξ αἰτίας τῶν διασυνδέσεων
τοῦ ἀριστοκράτη-διπλωμάτη πατέρα του,κινούμενος στά παρασκήνια, μακριά ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητας, κατάφερε νά
προσελκύσει στά σχέδιά του τούς πιό σημαντικούς ἀρχηγούς κρατῶν, κάνοντάς τους ὑποστηρικτές καί συνεργάτες του
στό «ἔργο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης».Τό 1922 ἵδρυσε τό κίνημα «Πανευρώπη» στή Βιέννη, πού στόχευε στή δημιουργία μιᾶς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, βασισμένης σέ μιά ὁμοσπονδία τῶν ἐθνῶν
ὑπό τήν ἡγεσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.Ἡ Εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση θά ἀποτελοῦσε τό πρῶτο βῆμα γιά τήν δημιουργία μιᾶς
παγκόσμιας κυβέρνησης. Μεταξύ τῶν πρώτων ὀπαδῶν του συγκαταλέγονται οἱ Τσέχοι πολιτικοί Tomáš Masaryk καί
Edvard Beneš καθώς καί ὁ τραπεζίτης Max Warburg, ὁ ὁποῖος διέθεσε τά πρῶτα 60.000 μάρκα. Ὁ Αὐστριακός καγκελάριος Ignaz Seipel καί ὁ ἑπόμενος πρόεδρος τῆς Αὐστρίας Karl Renner ἀνέλαβαν στήν συνέχεια ὑπεύθυνοι γιά τήν καθοδήγηση
τοῦ κινήματος τῆς «Πανευρώπης». Ἀργότερα θά προσφέρουν τήν βοήθειά τους Γάλλοι πολιτικοί, ὅπως ὁ Léon Bloom,ὁ Aristide Briand, ὁ Ἰταλός πολιτικός Alcide De Gasperi καί ἄλλοι.
Μέ τήν ἄνοδο τοῦ Φασισμοῦ στήν Εὐρώπη, τό σχέδιο τίθεται ὑπό νάρκωση,καί ἡ «Πανευρωπαϊκή» κίνηση ἀναγκάζεται νά διαλυθεῖ, ἀλλά μετά ἀπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὁ Kalergi,
χάρη σέ μιά ξέφρενη καί ἀκούραστη δραστηριότητα, καθώς καί τήν ὑποστήριξη τοῦ Winston Churchill (Τσῶρτσιλ), τῆς ἰουδαϊκῆς μασονικῆς στοᾶς B’nai B’rith καί σημαντικῶν ἐφημερίδων, ὅπως οἱ New York Times, καταφέρνει τό σχέδιό του νά γίνει ἀποδεκτό ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Στήν συνέχεια ἡ
CIA ἀναλαμβάνει τήν ἀποπεράτωση τοῦ σχεδίου τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης.         • Ἡ πεμπτουσία τοῦ σχεδίου Kalergi.
Στό βιβλίο του «Praktischer Idealismus»(Πρακτικός Ἰδεαλισμός) ὁ Kalergi δηλώνει ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν μελλοντικῶν «Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης» δέν θά εἶναι οἱ παλαιοί λαοί τῆς Γηραιᾶς
Ἠπείρου, ἀλλά ἕνα εἶδος ὑπανθρώπων πού θά προέρχονται ἀπό ἐπιμιξία. Δηλώνει ξεκάθαρα ὅτι θά πρέπει οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης νά διασταυρωθοῦν μέ ἀσιατικές καί ἔγχρωμες φυλές, ἔτσι ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα καί εὔκολα ἐλεγχόμενο ἀπό τήν ἄρχουσα τάξη.
Ὁ Kalergi διακηρύσσει τήν κατάργηση τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν λαῶν καί, στή συνέχεια, τήν ἐξάλειψη τῶν
ἐθνῶν μέσῳ τῶν ἐθνοτικῶν αὐτονομιστικῶν κινημάτων ἤ τήν μαζική μετανάστευση.Προκειμένου ἡ Εὐρώπη νά εἶναι ἐλεγ-
χόμενη ἀπό μία ἐλίτ, θέλει νά μετατρέψει τούς ὁμοιογενεῖς λαούς σέ μία μικτή φυλή μαύρων, λευκῶν, καί ᾽Ασιατῶν.
Ποιά ὅμως εἶναι αὐτή ἡ ἐλίτ; Ὁ Kalergi εἶναι ἰδιαίτερα διαφωτιστικός ἐπ᾽ αὐτοῦ:«Ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος θά εἶναι
μικτῆς φυλετικῆς καταγωγῆς. Οἱ φυλές καί οἱ τάξεις τοῦ σήμερα θά ἐξαφανισθοῦν σταδιακά λόγῳ τῆς ἐξάλειψης τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου καί τῆς προκατάληψης. Ἡ εὐρωασιατική-νεγροειδής φυλή τοῦ μέλλοντος, ὅμοια στήν ἐμφάνισή της μέ τούς ἀρχαίους Αἰγυπτίους, θά ἀντικαταστήσει τήν διαφορετικότητα τῶν λαῶν καί τήν διαφορετικότητα τῶν ἀτόμων. Ἀντί τῆς καταστροφῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰουδαϊσμοῦ, ἡ Εὐρώπη, ἐνάντια στήν θέλησή
της, ἐξευγένισε καί μόρφωσε αὐτόν τόν λαό, ὁδηγώντας τον στό μελλοντικό του στάτους ὡς ἡγετικό ἔθνος διαμέσου αὐτῆς
τῆς τεχνητῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας. Δέν προξενεῖ κατάπληξη ὅτι αὐτός ὁ λαός,πού δραπέτευσε ἀπό τά Γκέττο-φυλακές,
ἐξελίχθηκε σέ μιά πνευματική ἀριστοκρατία τῆς Εὐρώπης. Συνεπῶς ἡ εὐσπλαχνική πρόνοια ἔδωσε στήν Εὐρώπη μιά νέα
φυλή ἀριστοκρατίας μέ τή χάρη τοῦ πνεύματος. Αὐτό συνέβη τή στιγμή πού ἡ Εὐρωπαϊκή φεουδαρχική ἀριστοκρατία
κατέπεσε, λόγῳ τῆς χειραφέτησης τῶν Ἰουδαίων [ἐννοεῖται μέ τίς διαταγές καί τά μέτρα πού πῆρε ἡ γαλλική ἐπανάσταση]».
Ἄν καί κανένα σχολικό βιβλίο δέν μιλᾶ γιά τόν Kalergi, οἱ ἰδέες του εἶναι οἱ κατευθυντήριες ἀρχές τῆς σημερινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἡ πεποίθηση ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης θά πρέπει νά
ἀναμιχθοῦν μέ Ἀφρικανούς καί Ἀσιάτες,γιά νά καταστραφεῖ ἡ ταυτότητα καί νά δημιουργηθεῖ μιά ἑνιαία φυλή μιγάδων,
εἶναι ἡ βάση ὅλων τῶν κοινοτικῶν πολιτικῶν πού στοχεύουν στήν ἔνταξη καί τήν προστασία τῶν μειονοτήτων. Αὐτό δέν γίνεται γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους, ἀλλά ἐξαιτίας ὁδηγιῶν πού ἔχουν ἐκδο-
θεῖ μέ ἀδίστακτη ἀποφασιστικότητα, γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ μεγαλύτερη γενοκτονίαστήν ἱστορία.Πρός τιμήν του ἱδρύθηκε τό εὐρωπαϊκό βραβεῖο Coudenhove-Kalergi, μέ τό ὁποῖο βραβεύονται κάθε δύο χρόνια οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαπρέψει
στήν προώθηση τοῦ ἐγκληματικοῦ σχεδίου του. Μεταξύ αὐτῶν πού βραβεύτηκαν εἶναι ἡ Angela Merkel καί ὁ Herman Van
Rompuy.*(Aγκελα Μέρκελ-Καγκελάριος της Γερμανίας,ο Χερμαν Βαν Ρομπάι είναι ο Πρόεδρος της ΕΕ) Ἡ προτροπή σέ γενοκτονία ἀποτελεῖ ἐπίσης τήν βάση τῶν συνεχῶν ἐκκλήσεων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιά νά γίνουν δεκτά ἑκατομμύρια μεταναστῶν, ἔτσι ὥστε νά ἀντισταθμιστεῖ τό χαμηλό ποσοστό γεννήσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Σύμφωνα μέ μία ἔκθεση πού δημοσιεύθηκε στίς ἀρ-
χές τῆς νέας χιλιετίας, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2000, στήν ἀναφορά «Population division» τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στή Νέα Ὑόρκη,
μέ τίτλο «Μετανάστευση ἀντικατάστασης: Μία λύση γιά τήν μείωση καί γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ», ἡ Εὐρώπη θά ἔχει ἀ-
νάγκη ἕως τό 2015 ἀπό 159.000.000 μετανάστες. Ἀναρωτιέται κανείς, πῶς θά ἦταν δυνατό νά γίνουν τόσο ἀκριβεῖς ἐκτιμήσεις γιά τή μετανάστευση, ἄν δέν ἦταν ἕνα προμελετημένο σχέδιο. Εἶναι
βέβαιο ὅτι τό χαμηλό ποσοστό γεννήσεων θά μποροῦσε εὔκολα νά ἀντιστραφεῖ μέσῳ τῶν κατάλληλων μέτρων γιά τήν στήριξη
τῶν οἰκογενειῶν. Εἶναι ἐξίσου σαφές, ὅτι δέν εἶναι μέ τήν συμβολή ξένων γονιδίων πού θά προστατευθεῖ ἡ γενετική κληρονομιά τῆς Εὐρώπης, ἀλλά ὅτι μέ αὐτό τόν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐξαφάνισή
της. Ὁ μοναδικός σκοπός αὐτῶν τῶν μέτρων εἶναι νά στρεβλώσει ἐντελῶς ἕναν λαό, νά τόν μετατρέψει σέ ἕνα σύνολο ἀτόμων χωρίς καμμία ἐθνική, ἱστορική καί πολιτισμική συνοχή. Ἐν ὀλίγοις,
οἱ θέσεις τοῦ σχεδίου Kalergi ἦταν καί ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἡ βάση τῶν ἐπισήμων πολιτικῶν τῶν κυβερνήσεων, πού ἀποσκοποῦν στήν γενοκτονία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, μέσῳ τῆς μαζικῆς μετανάστευσης. Ὁ G. Brock Chisholm, πρώην διευθυντής τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (WHO), ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει μάθει καλά τό μάθημα τοῦ Kalergi, ὅταν λέει:«Αὐτό πού σέ ὅλους τούς τόπους οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά κάνουν εἶναι νά ἐφαρμόσουν τόν περιορισμό τῶν γεννήσεων καί νά τελοῦν μικτούς γάμους
(μεταξύ διαφορετικῶν φυλῶν), καί αὐτό μέ σκοπό νά δημιουργηθεῖ μιά ἑνιαία φυλή σέ ἕνα κόσμο πού θά κατευθύνεται ἀπό μιά κεντρική ἀρχή».
• Συμπεράσματα
Ἄν κοιτάξουμε γύρω μας, τό σχέδιο τοῦ Kalergi φαίνεται νά ὑλοποιεῖται πλήρως.Εἴμαστε ἀντιμέτωποι μέ μία πραγματική
τριτοκοσμοποίηση τῆς Εὐρώπης. Ἡ μάστιγα τῆς ἐπιμειξίας παράγει κάθε χρόνο χιλιάδες νέα ἄτομα μιγάδες: «Τά παιδιά τοῦ Kalergi». Ὑπό τήν διπλή πίεση τῆς παραπληροφόρησης καί τήν ἀνθρωπιστική ἀποβλάκωση, πού καλλιεργεῖται ἀπό τάμέσα μαζικῆς πληροφόρησης, διδάσκεται στούς Εὐρωπαίους νά ἀπαρνηθοῦν
τήν καταγωγή τους, νά ἀπαρνηθοῦν τήν ἐθνική τους ταυτότητα.
Οἱ ὑποστηρικτές τῆς παγκοσμιοποίησης προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι, τό νά ἀπαρνηθοῦμε τήν ταυτότητά μας εἶναι μία προοδευτική καί ἀνθρωπιστική πράξη, ὅτι ὁ «ρατσισμός» εἶναι λάθος, ἀλλά μόνο καί μόνο ἐπειδή θέλουν νά μᾶς κάνουν ὅλους
τυφλούς καταναλωτές. Εἶναι περισσότερο ἀπό ποτέ ἀναγκαῖο σέ αὐτούς τούς καιρούς νά ἀντιδράσουμε στά ψέματα τοῦ
συστήματος, νά ἀφυπνιστεῖ τό πνεῦμα τῆς ἐξέγερσης στούς Εὐρωπαίους. Θά πρέπει νά τεθεῖ μπροστά στά μάτια ὅλων
τό γεγονός ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνταξη ἰσοδυναμεῖ μέ γενοκτονία. Δέν ἔχουμε ἄλλη ἐπιλογή, ἡ ἐναλλακτική λύση εἶναι ἡ ἐθνική αὐτοκτονία.     Σημείωση τοῦ μεταφραστῆ: Ἄν καί
τά αἴτια τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Kalergi δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν ἰδιαίτερα, ὡστόσο θά προσπαθήσουμε νά ἀπαντή-
σουμε σέ ἕνα ἐρώτημα, πού σίγουρα θά διαμορφώθηκε στό μυαλό τῶν ἀναγνωστῶν:Γιατί ἕνας Εὐρωπαῖος ἀριστοκράτης μέ
Φλαμανδικές, Πολωνικές, Ἑλληνικές-Βυζαντινές ρίζες, ἀκόμη καί μέ αἷμα Σαμουράϊ στίς φλέβες του (ἀπό τήν μητέρα του) ἔγινε φορέας τέτοιων σχεδίων καί ὄργανο στά χέρια σκοτεινῶν δυνάμεων; Οἱ λόγοι,κατά τήν γνώμη μας, εἶναι πολλαπλοί:
ἰδιοσυγκρασιακοί, ψυχολογικοί καί... γυναικείων ἐπιδράσεων.
Παρατηροῦμε λοιπόν μία προσωπικότητα μέ ἔντονα σνόμπ συμπεριφορές,ὑπεροψία, καί ἕναν, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὁ
ὅρος, «ἐκφυλισμένο ἐλιτισμό». Ἐπίσης,τό γεγονός ὅτι ἡ μητέρα του ἦταν Ἀσιάτισσα, ἴσως τοῦ δημιούργησε ἐσωτερικές
συγκρούσεις καί ἀπωθημένα, κάτι πού μπορεῖ νά συμβεῖ σέ ἄτομα μέ τέτοια ἰδιοσυγκρασία. Ὅμως ὁ πιό ἀποφασιστικός
παράγοντας πρέπει νά ἦταν ἡ «κατάλληλη ἔφηβη», πού ὅλως τυχαίως φυσικά βρέθηκε δίπλα του, καί ἔγινε ἡ πρώτη
γυναίκα του (σέ ἡλικία 13 ἐτῶν): ἡ ἰουδαία Ida Roland, πού ἀργότερα θά γίνει φημισμένη ἠθοποιός. Περιβάλλοντα
καί ἐπιρροές πολύ ἰδιαίτερες...    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου