Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Ήσαΐας: ή γη θά τρικλίζει σά μεθυσμένη.

Μέ την παραστατικότητα και τη ζωντάνια που χαρακτηρίζουν τό λόγο του περιγράφει ό προφήτης 'Ησαΐας την «ημέρα τού Κυρίου» κατά την όποια μεγάλη καταστροφή θά ύποστεΐ ή σφαίρα τής γης και μεγάλες ανωμαλίες θά συμβοϋν στά ουράνια σώματα. Τονίζει ιδιαιτέρως ότι ή καταστροφή θά γίνει γιά νά συντρίβουν και νά έκλείψουν από τή γη οι ασεβείς, τά άνομα και υλιστικά κατεστημένα των εθνών. Παρ’ όλο δέ που ή καταστροφή θά συντελεστεϊ μέ τήν άλληλοεξόντωσή τους,τά γεγονότα φαίνονται νά κατευθύνονται από τον αόρατο παράγοντα. Ή ασέβεια και ή διαφθορά των αντίχριστων αυτών δυνάμεων και ή παντός είδους ανομία θά έχει τόσο πολύ αυξηθεί, ώστε δικαίως θά επισύρει τήν οργή τοϋ δικαιοκρίτου Θεού. Αρκεί μόνο ν’ αποσύρει ό Θεός τήν πρόνοιά Του, γιά νά παραφρονήσουν τά έθνη και ν’ αύτοκαταστραφοΰν κατά τό Γραφικόν: «Άποστρέφαντος δέ σου τό πρόσωπον ταραχθήσονται...» (Ψαλμ. 10ό, 29).Σχετική εικόνα
Λέγει λοιπόν ό Ήσαΐας: «Φωνή πλήθους επί των όρέων έκ πολλών έθνών, όμοια μέ τη βοή πού παράγεται άπό έθνη πολλά. είναι φωνή βασιλέων και έθνών πού έχουν συναγθεΐ. Ό Κύριος των δυνάμεων, ναι ό Κύριος, διέταξε έθνος οπλισμένο ετοιμοπόλεμο vα έρθει άπό χώρα μακρινή, άπό τα πέρατα τής γης, και οι εμπειροπόλεμες στρατιές του γιά νά καταστρέφουν όλη τήν οικουμένη...» (κεφ. 13, 4 - 5).

Και συνεχίζει: «Ιδού, ή ημέρα τού Κυρίου έρχεται σκληρή και πλήρης θυμού και οργής για νά καταστήσει τήν οικουμένη έρημη και νά έξαλείψει άπ' αυτήν τούς άμαρτωλούς»(κεφ. 13. 9).

Μέ τήν έκρηξη τοϋ παγκοσμίου αύτοϋ πολέμου οί άνθρωποι θά εγκαταλείπουν τις πόλεις καί θά σπεύδουν νά ζητήσουν καταφύγιο στά χωριά τους — αν τό βρουν καί έκεϊ — πλησίον των συγγενών τους (κεφ. 13.14). Καί τό αποτέλεσμα τής φυγής θά είναι ή πλήρης έρήμωση τών πόλεων. όπως παραστατικά αναφέρει ό Ήσαΐας: «Ερημώθηκαν όλες οί πόλεις, όλα τά σπίτια κλείστηκαν ώστε vα μήν είσέλθει κανείς... Θά έγκαταλειφθούν πόλεις έρημες και σπίτια εγκαταλειμμένα θά χαθούν. 'Όταν συμβούν τά γεγονότα αυτό:, τά έθνη τής γης θά παρουσιάζουν την εικόνα τιναγμένης έλιάς η τρυγημένου άμπελιοϋ» (κεφ. 24, 10 - 13).
Αποτέλεσμα εικόνας για φωτιες στο ορος Καρμηλος στο Ισραηλ
Σέ πολλά σημεία του βιβλίου του, ό μεγαλοφωνότατος Ήσαΐ'ας επανέρχεται στο ίδιο θέμα μέ εκτενέστερες καί συμπληρωματικές περιγραφές τής καταστροφής τής γής καί των κατοίκων της: «Ιδού, ό Κύριος καταστρέφει την Οικουμένη και θά την ερημώσει και θ’ άπογυμνώσει την έπιφάνειά της και θά διασκορπίσει τούς κατοίκους της.,.Μέ μεγάλη καταστροφή θά φθαρεί η γη και θά λεηλατηθεί άγρια η γη, διότι το στόμα τού Κυρίου τά εξήγγειλε όλα αυτά» (κεφ. 24. 1.3. Και 32. 13 - 14). «Ή γη πενθεί, μαραίνεται. Ό Λίβανος αίσχύνεται, κατακόπτεται, ή πεδιάδα τού Σάρωνος μοιάζει μέ έρημο, ή Γαλιλαία καί ό Κάρμηλος(οι πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή) απογυμνώθηκαν. Καί θά είναι τά έθνη κατακαμένα σάν σωρός άπό κομμένες καί κατάξερες άγκαθιές, οι όποιες μέ πολλή ευκολία κατακαίονται» (κεφ. 33, 9.12).
Αποτέλεσμα εικόνας για μαγνητικη καταιγιδα στον ηλιο
Άλλου πάλι αναφέρει ότι θά συγκλονισθεϊ ή γή καί οί κάτοικοί της θά καταληφθούν άπό σύγχυση καί απορία. Ή γή θά τρικλίσει σά μεθυσμένος καί θά μετακινηθεί σάν αχυροκαλύβα καί θά πέσει καί δέν θά σηκωθεί, διότι κυριάρχησε ή ανομία πάνω σ’ αύτήν (κεφ. 24,19 - 20). Ανάλογες αναστατώσεις θά συμβοϋν καί στά ουράνια σώματα,τά όποια, ένώ θά υπάρχουν, δέν θά φωτίζουν όπως πρώτα. Ό Ώρίων καί τά πολυάριθμα άλλα αστέρια δέν θά δίνουν τό φως τους, ό ήλιος θά είναι σκοτεινός(τα μελανώματα που ήδη συμβαίνουν στον ήλιο με τις μαγνητικές καταιγίδες) ένώ θά ανατέλλει καί ή σελήνη δέν θά δώσει τό συνηθισμένο φώς της (κεφ. 13. 10 καί 50. 3). Παλαιότερα οί φυσικές αύτές αναστατώσεις φαίνονταν αδιανόητες. Σήμερα όμως μέ τά πυρηνικά όπλα είναι δυνατόν νά προκληθούν άπό τον άνθρωπο.
Αποτέλεσμα εικόνας για εναστρος ουρανος φωτογραφιες
Αιτία τής καταστροφής θά είναι κατά τον προφήτη τό ότι οί άνθρωποι περιφρόνησαν καί κατάργησαν τον νόμο τού Θεού, ό όποιος αποτελεί διαθήκη αιώνια: «Καί θά παιδεύσω τον κόσμο γιά την κακία του καί τούς άσεβεϊς γιά την άνομία τους καί θά παύσω την άλαζονεία των περιφρονητέων τού νόμου μου καί την θρασύτητα καί υπεροψία των ύπερηφάνων θά ταπεινώσω. Καί αυτοί πού θά έχουν άπομείνει άπό τον πόλεμο. θά είναι πιο σπάνιοι καί άπό τό καθαρό χρυσάφι καί ό άνθρωπος θά είναι πολυτιμότερος καί άπό τον λίθο Σουφίρ. Διότι ό ουρανός θά θυμώσει καί ή γη θά σεισθεϊ έκ θεμελίων. ένεκα τού σφοδρού θυμού τού Κυρίου των δυνάμεων, κατά την ημέρα εκείνη κατά την όποια θά έπέλθει ό θυμός του» (κεφ. 13. 11 - 13).

’Άλλαξαν οι άνθρωποι τά θεία προστάγματα,γι’ αύτό ή κατάρα θά καταφάγει τή γη καί τή βλάστησή της καί λίγοι άνθρωποι θά άπομείνουν σ’ αυτήν (κεφ. 24.5 -6).
Σχετική εικόνα
Ακόμη τονίζει ό Ήσάίας πώς οί έναπομείναντες επί τής γης άνθρωποι θά υψώσουν τή φωνή τους καί θά εύφρανθοϋν γιά τή δόξα τοΰ Θεοϋ, διότι ή δόξα Του θά φανερωθεί στους ανθρώπους καί θά είναι τό όνομα τού Κυρίου ένδοξο σέ όλη τή γη (κεφ. 24. 14).

Αξιοπρόσεκτοι είναι καί οί στίχοι 15 - 16 τοΰ 65ου κεφαλαίου, στους οποίους σαφώς αποκαλύπτεται πώς στήν κρίσιμη εκείνη εποχή οί εύσεβείς, όχι μόνο θά διαφυλαχθοϋν σώοι, αλλά καί τό όνομά τους θά εύλογηθεϊ άπό τον Θεό επί τής γής. ένώ οί ασεβείς θά καταστραφοΰν πλήρως καί ή ανάμνηση τού ονόματος τους θά προκαλεϊ τήν αηδία στις μετέπειτα γενεές των άνθρώποον.

Άπό τά παραπάνω κείμενα τοΰ Ήσαΐα, καθώς καί πολλά άλλα, τά όποια χάριν συντομίας δεν άναφέραμε, προκύπτει ότι θά λάβει χώραν ένας παγκόσμιος πόλεμος χωρίς προηγούμενο, κατά τον όποιο ή γή καί οί κάτοικοί της θά δοκιμαστούν άπό φοβερά καί συγκλονιστικά γεγονότα. Ούτε ό έναστρος ουρανός αποφεύγει τή δοκιμασία αύτή.

Προκύπτει ακόμη ότι ή καταστροφή συντελεΐται γιά νά συντρίβουν καί νά έκλείψουν οί ασεβείς, ένώ οί φοβούμενοι τον Κύριο διασώζονται θαυματουργικά. Βέβαια αύτοί πού θά διασωθούν θά είναι λίγοι, πολύ λίγοι, όπως πολύ παραστατικά μάς είπε ό Ήσαίας μετά τό ράβδισμα τής ελιάς παραμένουν μερικές ελιές πάνω στο δένδρο ή όπως κατά τον τρυγητό τού αμπελιού παραμένουν λίγα σταφύλια εδώ καί έκεϊ. Γι’ αυτό οί άνθρωποι αύτοί θά είναι πολυτιμότεροι καί σπανιότεροι άπό τό καθαρό χρυσάφι καί τούς πολύτιμους λίθους. Δηλαδή διασώζεται «τό μικρόν ποίμνιον» στο όποιο ευδόκησε ό Πατήρ νά δώσει τή βασιλεία (Λουκ. 12, 32), τό οποίο θ’αποτελέσει τον πυρήνα μιας ανθρωπότητας δοσμένης εξ ολοκλήρου στο θέλημα του Θεού.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔΙΤΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Δ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου