Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

ΣΧΟΛΙΟ :Αναμένουμε μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου την απόφαση του Πούτιν για συμμετοχή στις Ρωσικές Προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο του 2018.Αν συμμετέχει και νικήσει τα γεγγονότα της Κωνσταντινούπολης καθυστερούν τουλάχιστον για μία πενταετία.Αν όμως δεν βάλει υποψηφιότητα τότε θα γίνουν συντομότερα.

Να θυμόμαστε πάντα ότι ο γέροντας Ιωσήφ στην συνομιλία του με ρώσο Επίσκοπο είχε αναφέρει ότι για τον Πούτιν «ότι δεν θα είναι για πολύ» πάνω...
Άμα έρθει κανένας χοντρόσβερκος ρώσος που δεν έχει και πολύ διάθεση για κουβέντες να δούμε τι θα γίνει...
filtor Άβαταρ μέλους

"Αλλος Κύρος άλλος Μακεδών φαίνεται νικά, καταβάλλει, αύξει, και ώς άλλος αστήρ έν κόσμω λάμπει" άλλα φεύ! μετά τό πεντηκοστόν έτος της ζωής αύτού και λαμπρό­τατος νεφέλη μέλαινα τούτον άμφικαλύπτεί" διαδέχεται δέ τούτον γυνή ευτελής·
βραχεία δέ ή διαδοχή, και άνευ δό­ξης· λάμπει δέ λίθος πολυτελής ευθύς, άλλ' έν τάχει τό κάλλος αύτού εκλείπει· γυναίκες δύο εκ της αυτής όσφύος δείκνυνται, ή δευτέρα ένδοξος, ή τρίτη ευτυχής· και τρί­τον λίθον πολυτελή έν κόσμο) δείκνυσι. και αρχήν της δό­ξης τής όσφύος αύτοϋ" ό δέ πέμπτος μετά του νικητικού ση­μείου τοϋ Χρίστου έν Βυζαντίω άναλάμψει, και του Ισμα­ήλ αφανίσει τήν δύναμιν. Είτα δέ άνεξακουστός αλα­λαγμό τής δύσεως κυρώσει Παβάρω τό Ίμπέριον άποθήσει του θρόνου δέσμιους Αρχιερείς, και πλέον των τριών.

 Κατ' άλλους, το χωρίον τούτο γράφεται ώς εφεξής: "Αλλος Κύ­ρος, άλλος Μακεδών, ό των Ρώσων Μονάρχης τών απόντων τόπον νικη­τής και επίμαχος γίνεται, ύποτάσει βαρβάρους πλατύνει τά σύνορα, τό­πους και επαρχίας άρμασι κτώμενος, καθίστα φοβερόν τό βασίλειον και άναγκαίον εις τον σύμπαντα κόσμον. Αυτό γίνεται νέον φρικτόν ίμπέριον. Ό κόσμος βλέπει" ελεύθερος εκείνος γίνεται και αυτεξούσιος του άπολέσθαι έτέρω τό στέμμα, και τοις ιδίοις αύτού φίλοις διδόναι τό σκήπτρον. Του λέοντος κατατροπωθέντος, χαίρει εν ειρήνη ό Μονάρχης. Άλλ' όμως μόλις πληρούται το της ηλικίας αυτού πεντηκοστός αριθμός, και εγκαταλεί­πει΄τό βασίλειον του βίου άπαλλαττόμενος. Γυνή ευτελής ύψούται εις τον θρόνον, και κληρονομεί τον υπέρτατον ήρωα. Βραχύ τό βασίλειον, σύν τύφω πάντως, άλλ' άνευ δόξης. Εις άλλον δεύτερον Πέτρον εγκαταλείπει τό βασίλειον. Δυστυχής κύριος, επιπλέον βιάζεται ταχέως άκολουθήσαι τω πάππω αύτού. Δύο γυναίκες άπό της τών Ρώσων μοναρχίας έξουσι τήν κατοχήν. Ή δευτέρα εσται ένδοξος. Ή τρίτη ευτυχής υιοθετεί τόν τρίτον Πέτρον εις τήν κόρωναν. Ό τέταρτος Πέτρος άρχεται τάς δόξας ποιείν. Ό δέ πέμπτος εις Βυζάντιον μέλλει άπλώσαι τό του Χριστού νικητικόν σημείον, και τών Ίσμαηλιτών αφανίσει τήν 'δύναμιν. 
 Οι Τρεις Μέγα -Πέτροι ιστορικά έχουν υπάρξει.Η μία εκ των τριών γυναικών που αναφέρεται είναι η Αγία Αικατερίνη.Ο Ισμαήλ ή Ισμαηλίται είναι οι Τούρκοι,αφού ο Ισμαήλ ήταν ο γιός της Αγαρ(Αιγύπτια).Ο 4ος Πέτρος που αναφέρεται είναι ο...Πούτιν,αφού  αυτός έχει την επωνομασία 4ος στην Ρωσία ή το ιδίωμα<< μόνο αυτός και ο Τσάρος.>>.Ο 5ος Μέγα-Πέτρος θα μπει στην Κωνσταντινούπολη,δηλαδή ο επόμενος Πρόεδρος ,μετά τον Πούτιν,άσχετα αν επί Πούτιν ξεκινήσουν κάποια πολεμικά γεγγονότα.Eυχαριστούμε τον Filtor και την ιστοσελίδα hggiken.pblogs για το βίντεο και το σχόλιο.Οι προφητείες είναι από το βιβλίο του Αγαθάγγελου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου