Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Ἐρώτηση: Πάντα λέτε ὅτι ἡ συνάντησή σας μέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο εἶναι τό θαυμαστό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Τί εἶναι αὐτό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ;

........
Ἐρώτηση: Πάντα λέτε ὅτι ἡ συνάντησή σας μέ τόν Γέροντα Σωφρόνιο εἶναι τό θαυμαστό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Τί εἶναι αὐτό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ;
Ναυπάκτου Ιερόθεος: Αἰσθάνομαι τόν Γέροντα σάν μία μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί δοξάζω τόν Θεό διότι τόν γνώρισα. Τόν εἶδα καί τόν γνώρισα σέ μία πολύ δύσκολη στιγμή τῆς ζωῆς μου, ὅταν ἀναζητοῦσα νά βρῶ ἕναν ἄνθρωπο πού θά συνδέη τρία διαφορετικά πράγματα. Μέχρι τότε διάβαζα τήν θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἤξερα τί θά πῆ Ὀρθόδοξη θεολογία. Ἐπίσης, πήγαινα στό Ἅγιον Ὄρος καί γνώρισα τί θά πῆ ἡσυχασμός. Γνώρισα ἁγίους ἀσκητές μοναχούς, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν τήν θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀλλά ζοῦσαν τόν ἡσυχασμό στήν πράξη. Ἀκόμη γνώρισα καί ἁγίους Κληρικούς πού ἐργάζονται στόν κόσμο, ὅπως τόν Γέροντά μου, τόν Μητροπολίτη Καλλίνικο, μέ τόν ὁποῖο ζοῦσα μέσα στήν Μητρόπολη. Ἄρα γνώρισα τρεῖς διαφορετικούς ἀνθρώπους πού ἀσκοῦσε ὁ καθένας τους μία διαφορετική διακονία. Γνώρισα, δηλαδή, τήν θεολογία στό Πανεπιστήμιο, γνώρισα τόν ἡσυχασμό στό Ἅγιον Ὄρος καί γνώρισα καί τήν ποιμαντική καθοδήγηση καί τήν ποιμαντική δράση καλῶν Κληρικῶν. Ἀλλά ἀναζητοῦσα ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος νά ἔχη καί τά τρία αὐτά: Νά ἔχη καί τήν θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, νά ἔχη καί τήν ἡσυχαστική παράδοση καί ζωή καί νά εἶναι πνευματικός πατέρας στόν κόσμο, γιά νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους. Καί αὐτό ἀκριβῶς τό συνάντησα καί τό γνώρισα στόν Γέροντα Σωφρόνιο. 

Ὁπότε, νά σᾶς πῶ ἐγώ πῶς κατάλαβα τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού μέ ὁδήγησε νά δῶ αὐτόν τόν μεγάλο Γέροντα καί θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ὅτι βρῆκα ἕναν ζωντανό θεολόγο, ἕναν ἐμπειρικό θεολόγο. Ξέρουμε ἀπό τά Πανεπιστήμια ὅτι ὑπάρχει μία ἀκαδημαϊκή θεολογία, σεβαστή κατά τά ἄλλα, πού ἐρευνᾶ καί μελετᾶ τά κείμενα τῶν Πατέρων ἀπό φιλολογικῆς πλευρᾶς, ἀπό ἱστορικῆς πλευρᾶς καί ἀπό φιλοσοφικῆς πλευρᾶς, σεβαστά ὅλα αὐτά. Αὐτή εἶναι μία ἀκαδημαϊκή λογική θεολογία. Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἄλλη θεολογία, ἡ ὁποία εἶναι πρωτογενής θεολογία, εἶναι ἡ ἐμπειρική θεολογία. Δέν εἶναι μία θεολογία τῶν βιβλιοθηκῶν. 

Ἔτσι, λοιπόν, ὅταν συνάντησα τόν Γέροντα, αἰσθάνθηκα μεγάλη εὐλογία ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιατί μέ ὁδήγησε σέ ἕναν ἐμπειρικό καί ζωντανό θεολόγο. Θά ἔλεγα ἀκόμη περισσότερο, ὅτι ἄλλο εἶναι νά διαβάζη κανείς τά κείμενα τῶν Πατέρων καί ἄλλο νά βλέπη ἕναν ζωντανό θεολόγο. Ἄλλο νά διαβάζη κανείς τά κείμενα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου καί ἄλλο νά γνωρίζη αὐτόν τόν ἴδιο πού ἔγραψε τά κείμενα αὐτά. Αὐτό, βέβαια, συμβαίνει σέ κάθε ἕναν. Ἄλλο νά διαβάζης καί νά μελετᾶς ἕνα ἔργο κάποιου καλλιτέχνη, κάποιου ζωγράφου, κάποιου θεολόγου πού γράφει βιβλία καί ἄλλο νά συναντᾶς τόν ἴδιο τόν καλλιτέχνη καί συγγραφέα. Αὐτό ἔχει μία ἄλλη ἐσωτερική ἔκρηξη καί μία ἄλλη ἐσωτερική γνώση. Γι' αὐτό καί τό αἰσθάνομαι ὡς μεγάλο ἔλεος καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ μένα.
.....
parembasis.gr,   Ναυπάκτου Ιερόθεος , συνέντευξη.

parembasis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου