Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Αρχ. Ευσεβιος Βιττης: Πισω απο τα γεγονοτα της ιστοριας στεκει ο Θεος.


(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος

«Ἀνακαλύπτων βαθέα ἐκ σκότους, ἐξήγαγε δέ εἰς φῶς σκιάν θανάτου. Πλανῶν ἔθνη καί ἀπολλύων αὐτά, καταστρωννύων ἔθνη καί καθοδηγῶν αὐτά. Διαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γῆς, ἐπλάνησε δέ αὐτούς ἐν ὁδῷ, ᾗ οὐκ ᾔδεισαν. Ψηλαφήσαισαν σκότος καί μή φῶς, πλανηθείησαν δέ ὥσπερ ὁ μεθύων» (Ἰώβ ιβ΄ 22-25).

«Ὅσα
βαθιά μές στό σκοτάδι κρύβονται,
ἔξω στό φῶς τά βγάζει
καί φανερώνει ἐκεῖνα, πού
σέ θανάτου ἥσκιο κρύβονται.
Ἔθνη σέ πλάνη ὁδηγεῖ
καί σέ καταστροφή
καί ἄλλα μεγαλώνει
μέ καθοδήγησή του.
Τή φρόνηση παίρνει
λαῶν καί ἡγεμόνων
κι ἀφήνει νά πλανῶνται
σέ δρόμους πού δέν ξέρουν.
Ὄχι σέ φῶς,
μά σέ σκοτάδι
θά προχωροῦν ψηλαφητό
σάν μεθυσμένοι,
πού ἐδῶ κι ἐκεῖ
παραπατώντας πᾶνε».

Πίσω λοιπόν ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας στέκει ὁ Θεός. Καί στά γεγονότα αὐτά διακρίνει ὁ φωτισμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τά σχέδια τοῦ Θεοῦ, βάσει τῶν ὁποίων κρίνει, κατακρίνει καί τιμωρεῖ ἤ ἀμείβει τούς ἀνθρώπους.

Παρόλο ὅμως ὅτι προσεγγίζονται σέ ἕνα βαθμό τά σχέδια τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ἐντούτοις δυνατόν νά εἰσδύση ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου καί στό βάθος τους καί στόν ἀριθμό καί τήν ἔκτασή τους καί ἑπομένως στήν πλήρη κατανόησή τους.

Ἀνάφερε ὁ Ἰώβ πιό πάνω, ὅτι ὁ Θεός καθορίζει τίς τύχες ἰσχυρῶν προσώπων, ἡγεμόνων,ἀρχόντων, ἱερέων, σοφῶν ρητόρων καί ἄλλων ἀντίστοιχων ἐξεχόντων κοινωνικῶν παραγόντων.

Ὁ Θεός καθορίζει ἐπίσης καί τίς τύχες λαῶν καί κοινωνιῶν.

Ἡ πρόοδος ἤ ὁ ξεπεσμός τους εἶναι ἔργο Θεοῦ, ἀλλά φυσικά ὄχι αὐθαίρετα, γιατί ἀρέσει τάχα στό Θεό «νά βασανίζη» τούς ἀνθρώπους, ἀλλά βάσει τῆς δικαιοσύνης του, πού μέ αὐτήν ἔχει καθορίσει τούς νόμους ζωῆς καί συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἀτόμου καί ὡς ὁμάδος ἀτόμων, μικρῶν ἢ μεγάλων.

Ἐπειδή ὅμως οἱ ἄνθρωποι ξεφεύγουν ἀπό τό δρόμο τοῦ Θεοῦ, τούς ἀφαιρεῖ ὁ Θεός τή δυνατότητα νά σκεφθοῦν σωστά καί νά ἐκτιμήσουν καταστάσεις, σχέδια καί προοπτικές ὀρθές, μέ ἀποτέλεσμα νά καταντοῦν, ὅπως τούς ἀξίζει, σέ διάλυση καί καταστροφή…

Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ τελευταῖος στίχος 25, πού περιγράφει λιτά ἀλλά πολύ χαρακτηριστικά τήν καταστροφή τόσο τῶν κακῶν καί ἀφρόνων ἀρχηγῶν καί ἡγεμόνων λαῶν ὅσο καί τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους αὐτοί κυβερνοῦν.

Ὅλοι καταντοῦν νά ζοῦν ὑπό τό κράτος τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἀπογοητεύσεως, τῆς ἐλλείψεως προοπτικῆς καί ὀρθοῦ προσανατολισμοῦ στή ζωή.

Μέσα στήν ἀδυναμία καί τήν ἀπαισιοδοξία τους προχωροῦν χωρίς φῶς σοφίας καί πίστεως στό Θεό, παραπατώντας καί προχωρώντας ἀπό ἀβεβαιότητα σέ ἀβεβαιότητα, ἀπό τό κακό στό χειρότερο, ἀπό τό σφρῖγος ζωῆς στόν μαρασμό καί τόν θάνατο…

Τί θλιβερό καί ταυτόχρονα φοβερό καί ἀποκαρδιωτικό κατάντημα!…

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη, «Βίος καί πολιτεία τοῦ δικαίου καί πολυάθλου Ἰώβ», ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2011, τόμ. β΄, σελ. 278-281.

hellas-orthodoxy.blogspot.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου