Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ προτρέπουν για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

 

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος Γ’ ἤρχισε τήν συνεδρίασιν μεταφέρων μήνυμα ἐλπίδος, ἐπικαλούμενος τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ὁ Μακαριώτατος προέτρεψε διά κατάπαυσιν τοῦ πυρός εἰς τήν Γάζαν, τονίζων τήν ἀνάγκην προστασίας τῶν θεσμῶν κοινωφελοῦς ἐργασίας.

Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Προκαθήμενοι τῶν  Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα συνηντήθησαν μετ’ ἐξοχωτάτων Πρέσβεων, Γενικῶν Προξένων καί Ἐκπροσώπων Διπλωματικῶν  Ἀποστολῶν, διά νά συσκεφθοῦν διά τάς προκλήσεις, αἱ ὁποῖαι παρουσιάζονται εἰς τούς  Ἁγίους Τόπους, ἰδιαιτέρως ἐν ὄψει τῆς περιόδου τῶν  Χριστουγέννων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος Γ’ ἤρχισε τήν συνεδρίασιν μεταφέρων μήνυμα ἐλπίδος, ἐπικαλούμενος τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Ὁ Μακαριώτατος προέτρεψε διά κατάπαυσιν τοῦ πυρός εἰς τήν Γάζαν, τονίζων τήν ἀνάγκην προστασίας τῶν θεσμῶν κοινωφελοῦς ἐργασίας.

Ἐκφράζων ἀνησυχίας διά τάς προκλήσεις τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ Χριστιανοί εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, συμπεριλαμβανομένων τῶν συστηματικῶν ἐπιθέσεων ὑπό ριζοσπαστικῶν Ἰσραηλινῶν ὁμάδων, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐζήτησε νά διατηρηθῇ ὁ πολυπολιτισμικός, πολυεθνικός καί πολυθρησκευτικός ἱστός τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς σταθερότητος καί τῆς ἀσφαλοῦς Χριστιανικῆς συνοικήσεως  διά τήν ἐν εὐημερίᾳ συνύπαρξιν ὅλων τῶν κατοίκων. Ὁ Πατριάρχης μετέφερε τάς εὐχάς Αὐτοῦ δι’ ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης συντόμως καί διά μίαν ἐλπιδοφόρον περίοδον Χριστουγέννων.

Εἰς τήν συγκέντρωσιν ἔλαβον χώραν συζητήσεις διά τάς δυσκόλους περιστάσεις εἰς τήν Γάζαν καί τήν  Βηθλεέμ. Ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, Καρδινάλιος Pierbattista Pizzaballa, ἐμοιράσθη τά αἰσθήματα αὐτοῦ μετά τῶν ἄλλων ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν διά τάς δυσκόλους συνθήκας τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Γάζαν, τονίζων τήν σημασίαν τῆς ὑποστηρίξεως  ὅσων ἐπιλέγουν νά παραμείνουν εἰς τήν  πολιορκουμένην Λωρίδα. Ὁ Κουστωδός τῶν Ἁγίων Τόπων, π.  Francesco Patton, ἐτόνισε τάς ἐπιπτώσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ἐξ αἰτίας τούτου οἰκονομικῶν δυσκολιῶν εἰς τήν Βηθλεέμ, ὑπογραμμίζων τόν ἀνέκαθεν σύνδεσμον ἐπικοινωνίας μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.

Ἄλλοι Χριστιανοί πνευματικοί Ἡγέται μετέφεραν μηνύματα εἰρήνης καί ἠσχολήθησαν ἐπίσης μέ τάς πιέσεις, τάς ὁποίας τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ προσπαθῇ νά ἐπιβάλῃ εἰς τά Χριστιανικά Κοινοτικά σχολεῖα, μέ τήν ἀπειλήν νά διακόψῃ τήν οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν πρός αὐτά, ἐφ ὅσον δέν ἀλλάξουν τά Παλαιστινιακά σχολικά ἐγχειρίδια διδασκαλίας. Τό θέμα τοῦτο ἤγειρεν εὐθέως ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, Husam Naom.

Ὑπεγραμμίσθη ἐπίσης τό ζήτημα τῶν παρανόμων Ἰσραηλινῶν δημοτικῶν φόρων ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί ἡ ἀνάγκη διά διεθνῆ ὑποστήριξιν διά τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ  Χριστιανοί τῶν Ἁγίων Τόπων.

Ἀπαντῶντες πρός τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ διπλωματικοί ἐκπρόσωποι Ἰορδανίας, Αἰγύπτου καί Γαλλίας ἐξέφρασαν τήν δέσμευσιν αὐτῶν νά βοηθήσουν ὅσον καθίσταται δυνατόν τάς Ἐκκλησίας εἰς τήν ὑπέρβασιν τῶν δυσκολιῶν τούτων.

Ἡ συνάντησις ἐπεσφραγίσθη μέ τήν ἐπείγουσαν ἔκκλησιν διά κατάπαυσιν τοῦ πυρός, προκειμένου νά διασφαλισθῇ ἡ εἰρηνική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί μέ τήν σημασίαν τῆς διπλωματικῆς συνεργασίας διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεχιζομένων προκλήσεων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

dogma.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου