Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Χρειάζεται ὑποχρεωτικὸν rapid test διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν;

 

Τῆς κας Ράνιας Γάτου, Ποιητρίας – Δοκιμιογράφου – Εἰκαστικοῦ

Σεβαστοί μου Πατέρες,

Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος, Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία τῶν ἐλλόγων κτισμάτων του, ὄχι ὅμως καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ ἐκπεσὼν ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τῆς ἰσοθεΐας ἀρχάγγελος Ἑωσφόρος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νὰ ματαιώσει τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἐξαιτίας τοῦ φθόνου του. Ἡ πίστη μας θεμελιώθηκε πάνω στὴ ρήση: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Διαβάζοντας τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν Καινὴ καὶ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ ἔργα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, κανένας εὐσυνείδητος πιστὸς δὲν θὰ παραδεχόταν ὅτι ἡ διεξαγωγὴ ὑποχρεωτικοῦ rapid test ἀποτελεῖ προϋπόθεση εἰσόδου στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Δηλαδὴ τὸ νὰ ἐλέγχονται ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ Ναοῦ τὰ rapid tests τῶν πιστῶν, προκειμένου νὰ εἰσέρχονται στὸν χῶρο τοῦ Ναοῦ, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Ἔχετε πάσο; Περᾶστε λοιπόν. Ἡ προσευχή σας δὲν θὰ προκαλέσει ζημία στοὺς ἀδελφούς! Ἡ «ἀληθινὴ» προσευχὴ γίνεται μὲ τὸ rapid, ἐπειδὴ δῆθεν ἔτσι ἔχετε ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό σας καὶ πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ἡ «φαρισαϊκὴ» προσευχὴ χωρὶς τὸ rapid, ἐπειδὴ δῆθεν ἔτσι δὲν ἔχετε ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτό σας καὶ πρὸς τὸν πλησίον!

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὄντως Νοσοκομεῖο χωρὶς πράσινο πάσο! Ἡ μετάνοια ἔρχεται τὴν ὥρα τῆς Χάριτος καὶ ὄχι μὲ ἐντολὴ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες τοῦ κόσμου τούτου.

Ἡ ἀληθινὴ προσευχὴ ἐπιτυγχάνεται, ὅταν ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καθαρὸς ἀπὸ τὴν κάθε εἴδους μέριμνα. Καὶ ἀπὸ τὴ μέριμνα τοῦ ὑποχρεωτικοῦ rapid test!

Μὲ καθαρὴ προσευχὴ θὰ φτάσουμε στὸ θρόνο τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι μὲ μέριμνες βιοτικὲς καὶ μὲ ὑποχρεωτικὸ rapid. Ἡ σκέψη γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ rapid test μέσα στὴν ἐκκλησία μᾶλλον ἐμποδίζει τὴν ἐλευθερία τῆς λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ὅποιος ἔχει χρήματα, κάνει ὑποχρεωτικὸ rapid test καὶ γι’ αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἰσέρχεται στὸ ναὸ καὶ νὰ συμμετέχει στὰ μυστήρια! Ὅποιος δὲν ἔχει χρήματα, δὲν μπορεῖ νὰ εἰσέρχεται στὸ ναὸ καὶ νὰ συμμετέχει στὰ μυστήρια, γιατί δὲν διαθέτει rapid test!

Ὅποιος ἔχει χρήματα ἐπιτρέπεται νὰ ἀσκεῖ τὴ συνταγματικὴ καὶ διεθνῆ ἐλευθερία τῆς λατρείας του, ὅποιος δὲν ἔχει χρήματα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὴν ἀσκεῖ, σύμφωνα μὲ τὴ σχετικὴ ΚΥΑ καὶ τὴ σχετικὴ ἐγκύκλιο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου!

Τὸ ὑποχρεωτικὸ rapid test γιὰ τοὺς ναοὺς προκαλεῖ διακρίσεις σὲ βάρος τῶν ναῶν καὶ ὑπὲρ τῶν φαρμακείων. Γιὰ τὴν εἴσοδο στὰ πνευματικὰ φαρμακεῖα εἶναι ὑποχρεωτικὸ τὸ rapid test, ἐνῷ γιὰ τὴν εἴσοδο στὰ ὑλικὰ φαρμακεῖα δὲν προβλέπεται καθόλου rapid test!

Τὸ ὑποχρεωτικὸ rapid test ἐμποδίζει τὴ γνήσια ἐπικοινωνία μας μὲ τὸν Θεό. Καταστρέφει τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἀπάθεια ποὺ γεννιέται μέσα ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ἀγῶνα. Γιατί γίνεται ἐπίκεντρο τῆς σκέψης μας ὁ φόβος γιὰ τὸ θάνατο καὶ ὄχι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑποχωρεῖ ἡ δύναμη τῆς ἀλήθειας γιὰ τὴ ζωή ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι χῶρος τῶν μαρτύρων ἀπὸ τὸν Θεὸ δοσμένος γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου. Ἂν κοιτάξουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία θὰ βροῦμε Ἁγίους, ποὺ δέχθηκαν ὅλα τὰ μαρτύρια καὶ ἐμεῖς θέλουμε νὰ κρατήσουμε τὴν πίστη μὲ ὑποχρεωτικὸ rapid test;

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τόπος γαλήνης καὶ ἡσυχίας τῆς συνειδήσεως. Εἶναι μάταιο οἱ πιστοὶ νὰ διαχωρίζονται σὲ ἀποδεκτοὺς καὶ μὴ ἀποδεκτοὺς μέσα στὸν τόπο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας ἑνώνονται οἱ ζωντανοὶ μὲ τοὺς κεκοιμημένους.

Εἶναι ἀνώφελο πνευματικὰ οἱ πιστοὶ νὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους γιὰ ὑποχρεωτικὸ rapid test. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καταστρέφουμε τὴν ἱερότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς συνειδήσεως. Ἡ πνευματικὴ ἄσκηση, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ ἀξιωθοῦμε τῶν χαρισμάτων, θὰ μᾶς δοθεῖ μὲ τὸ ὑποχρεωτικὸ rapid test;

Προσωπικὰ ἀγάπησα τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἔλλειψη τῶν διακρίσεων. Γιὰ τὸ σεβασμὸ ποὺ ἔδειξε στὴν πόρνη. Γιὰ τὴ συγχώρηση ποὺ χάρισε στὸν λῃστή.

Εἶναι ἀποτέλεσμα ἀληθινῆς σύνεσης αὐτὴ ἡ ἀπόφαση γιὰ ὑποχρεωτικὸ rapid test γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ ναό; Μὲ ποιὸν τρόπο θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ περισυλλογὴ καὶ προσευχή; Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ὑποχρεωτικοῦ rapid test;

Μᾶς ἔχει προσελκύσει τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ μᾶς ἔχει καταπνίξει ἡ παράνοια τῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία συνίσταται στὴν ὑπερίσχυση τῆς ὑλικῆς διάστασης ἔναντι τῆς πνευματικῆς διάστασης τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.

«Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ συστήνει ἐνθέρμως: ”Να ἀφοσιωθεῖς στὴν ἀνάγνωση τῶν θείων Γραφῶν (Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης), ποὺ ἀποκαλύπτουν στὸν ἄνθρωπο τὸν δρόμο πρὸς τὴν καθαρότερη ὀπτασία τοῦ θείου μεγαλείου, ἔστω καὶ ἂν ἀμέσως δὲν γευθεῖς τὴν γλυκύτητα τῶν θείων νοημάτων, ἐπειδὴ ὁ νοῦς σου ἀκόμη δὲν ἔχει καθαρισθεῖ καὶ δὲν ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ὕλη. Μέχρι νὰ δε­χθεῖ ὁ ἄνθρωπος στὴν ψυχή του τὸν Παράκλητο, τὸ ἅγιο Πνεῦμα, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὶς θεῖες Γραφές, γιὰ νὰ ἐντυπωθεῖ στὴν καρδιά του ἡ ἐνθύμηση τῶν ἀγαθῶν καὶ διὰ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως νὰ ἀνανεώνεται μέσα του ἡ κίνηση καὶ ἡ ροπὴ πρὸς τὸ ἀγαθό. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ προφυλάσσεται ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰ δυσδιάκριτα μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας, ἐπειδὴ δὲν ἀπέκτησε ἀκόμη τὴν δύναμη τοῦ Πνεύματος, νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν νοῦ του τὴν λησμοσύνη, ποὺ σβήνει τὶς ψυχωφελεῖς ἐνθυμήσεις καὶ ἐξαναγκάζει τὸν νοῦ νὰ σκορπίζεται καὶ νὰ περιπλανᾶται σὲ ἄσκοπα πράγματα».

Ἡ ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωή χρειάζεται σκληρὸ ἀγῶνα καὶ ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μέτρο προστασίας εἶναι πρωτίστως ἡ ἴδια μας ἡ πίστη καὶ ὄχι οἱ κοσμικὲς ἀντιλήψεις μας, γιὰ μία ἰατρικὴ ἡ ὁποία βλέπει τὸν ἄνθρωπο μόνο σὰν ὕλη καὶ τὸ πνεῦμα του σὰν μία ἐξελιγμένη μορφὴ ὕλης.

Δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὸν Θεὸ ἐμβολιασμένοι καὶ μὴ ἐμβολιασμένοι. Δὲν ὑπάρχουν μαῦροι καὶ ἄσπροι. Ὑπάρχουν καρδιὲς χωρὶς χρῶμα καὶ φυλὴ ποὺ ἐλπίζουν στὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Δὲν μπαίνουμε μέσα στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ ξεχωρίσουμε, οὔτε γιὰ νὰ καταδικάσουμε σὰν φαρισαῖοι τοὺς ἄλλους ἀδελφούς. Εἰσερχόμαστε στὸν ναό, γιὰ νὰ μετανοήσουμε. Αὐτὸ μᾶς δίδαξαν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ δὲν γίνεται μὲ ἐκκοσμικευμένες ἰδέες χημικῆς ἰατρικῆς, οἱ ὁποῖες παραγκωνίζουν τὴν πνευματικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν Μοναδικὸ Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλὰ μὲ καρδιὲς ποὺ σπάνε τὰ σύνορα τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ προσωπικοῦ τους θελήματος.

Οἱ πολίτες ἔχουν τὸ συνταγματικὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγουν τὸ εἶδος ἰατρικῆς τὸ ὁποῖο ἐπιθυμοῦν κατὰ συνείδηση νὰ ἀκολουθήσουν. Μία ἐναλλακτικὴ ἰατρικὴ φυσικῆς καὶ μεταφυσικῆς διαστάσεως εἶναι ἡ Πίστη στὸν Μοναδικὸ Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ σωμάτων μας, τὸν Δημιουργὸ τοῦ Σύμπαντος Κόσμου καὶ τὸν Κριτὴ ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων κατὰ τὴ Δευτέρα Του Παρουσία, τὸν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ (Ὀρθοδοξία) καὶ ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν του (Ὀρθοπραξία), οἱ ὁποῖες θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἕνωση μαζί Του καὶ στὴν παροῦσα ζωή καὶ στὴ μέλλουσα ζωή (Θέωση).

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ἀναφέρει: ”Τὰ πάθη – δηλαδὴ οἱ ἀρρώστιες – μοιάζουν μὲ τὰ μικρὰ σκυλάκια, ποὺ ἔχουν συνηθίσει νὰ συχνάζουν ἔξω ἀπὸ τὰ κρεοπωλεῖα. Αὐτὰ λοιπὸν φεύγουν ἀμέσως μόλις τοὺς βάλει κάποιος τὶς φωνές. Ὅταν ὅμως τὰ ἀφήσει ἐλεύθερα, ἀποθρασύνονται καὶ ἐπιτίθενται ὡς μεγάλοι λέοντες. Ἐκμηδένισε καὶ ἀποδίωξε τὴν μικρὴ ἐπιθυμία, ποὺ μόλις ἄρχισε νὰ κινεῖται στὴν ψυχή σου, γιὰ νὰ μὴ καταφλεχθεῖς ἀπὸ τὸ σφοδρό της πῦρ, ὅταν πλέον θὰ ἔχει γιγαντωθεῖ μέσα σου. Διότι ἡ φροντίδα ποὺ ἐπιδεικνύουμε ἐγκαίρως καὶ ἡ ὑπομονὴ νὰ ἐξαλείψουμε τὰ διάφορα μικρὰ πράγματα, ἀπομακρύνουν τὸν θανάσιμο κίνδυνο ποὺ προκαλοῦν τὰ μεγάλα πάθη”.

Ὑπάρχει ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ νὰ μᾶς δεσμεύει νὰ κάνουμε ὑποχρεωτικὸ rapid test, γιὰ νὰ προστατευθοῦμε μόνο μὲ ἀνθρώπινα κριτήρια μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ ὄχι πρωτίστως ἀπὸ τὸν Μοναδικὸ Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας, τὴ Σοφία τοῦ Θεοῦ, τὸ Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος ποὺ ἐνανθρώπησε;

Ἂν μὲ κοσμικὸ φρόνημα δημιουργοῦμε ἐμεῖς μία τέτοια ἐντολὴ ὑπὸ τὸ πρόσχημα μίας ἐκκοσμικευμένης «ἀγάπης πρὸς τὸν ἑαυτό μας καὶ πρὸς τὸν πλησίον», τότε μᾶλλον ἔχουμε ἀλλάξει τὸ profile τῆς ἀλήθειας τῆς ἀληθινῆς πίστεως (Ὀρθοδοξίας), στὸ πλαίσιο τῆς ἀποδόμησης τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας πρὸς τὴν κατεύθυνση μίας Παγκόσμιας Πράσινης Θρησκείας, καὶ ἔχουμε μεταβάλει αὐθαίρετα τὸ σκοπὸ τῆς σωτηρίας μας σὲ ἁπλὴ ἱκανοποίηση θρησκευτικῶν ἀναγκῶν (φόβος ἀσθενειῶν, φόβος θανάτου, κακοτυχίες τῆς ζωῆς κλπ.), οἱ ὁποῖες ἐξασφαλίζονται καὶ μὲ ὑποχρεωτικὸ rapid test, ὅπως καὶ ἡ ἱκανοποίηση τῆς ἐκγυμνάσεως τοῦ σώματός μας στὰ γυμναστήρια, γιὰ τὴν εἴσοδο στὰ ὁποῖα προβλέπονται πλέον μόνον πιστοποιητικὰ ἐμβολιασμοῦ…!

Μήπως τὸ ἑπόμενο στάδιο εἰσόδου στοὺς ναοὺς θὰ εἶναι μόνον τὸ ὑποχρεωτικὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ; Θὰ ἀποστείλει τότε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νέα ἐγκύκλιο πρὸς τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴ συμφωνία της μὲ κάποια ΚΥΑ, πρὶν ἢ μετὰ τὴν ἔκδοσή της;

πηγή

romioitispolis.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου