Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ* Γιατί διατρέχει μέγα κίνδυνο ή ελληνική φυλή.

Διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο' ύπάρχει σωτηρία; 'Όλοι αίσθανόμεθα τόν κίνδυνο, τόν όποιο διατρέχουμε, εκτός από μερικούς τελείως αναίσθητους, καί διερωτοϋμε τούς έαυτούς μας καί τούς άλλους, πώς καί μέ ποιό τρόπο θά μπορέσουμε νά διαφύγουμε τόν κίνδυνο; Πώς θά σωθούμε; Ή Κυβέρνησις βλέποντας τόν κίνδυνο κατέφυγε στούς μεγάλους άρχοντας τής γης, τούς συμμάχους μας, ελπίζοντας σωτηρία. Πλήν όμως τά δεινά, οι συμφορές, οί θλίψεις, οί στενοχώριες αυξάνουν καί μέχρι σήμερα καμμιά ελπίδα σωτηρίας από τούς άρχοντας τής γης. Όρθώς ό προφήτης καί βασιλιάς Δαβίδ, στόν 145ο ψαλμό του, λέγει: «Μή πεποίθατε επ’ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπων, οίς ούκ έστι σωτηρία»
.Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ-Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ

Ή Κυβέρνησις καί όλοι εμείς οί 'Έλληνες, εάν θέλουμε τήν σωτηρία μας θά τήν βρούμε μόνο στήν μετάνοια καί επιστροφή στόν Θεό, άπό τόν όποιο απομακρυνθήκαμε. Ή Σεβαστή 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, συναισθανο-μένη καί αύτή τόν κίνδυνο ώρισε μέ εγκύκλιο της νά γίνωνται στούς Ιερούς ναούς, παρακλήσεις καί δεήσεις πρός τόν Θεό καί τήν ύπέραγνο Μητέρα Αύτοϋ, τήν άκαταίσχυντο προστασία τών Χριστιανών, τήν ελπίδα καί σωτηρία τών αμαρτωλών. ’Αλλά είναι αύτό αρκετό πρός σωτηρία μας; Τό ότι συντρέχουν λίγες γυναίκες καί λιγότεροι άνδρες στίς παρακλήσεις, ενώ μυριάδες ανθρώπων Ελλήνων Χριστιανών βλασφημοϋν τό
 όνομα τοΰ Υψίστου Θεοϋ καί τής Παναγίας Μητρός Αύτοΰ, καί    με ακόρεστη επιθυμία καί μεγάλη προθυμία στους κινηματογράφους, τίς ταβέρνες καί τά καφενεία αγρυπνοΰν σέ χαρτοπαιξίες, κρεπάλες, μέθες, χορούς, διασκεδάσεις κάί άσωτίες; ’Όχι! Όχι! ’Αγαπητοί μου άδελφοί "Ελληνες Χριστιανοί, τά δεινά πού δοκιμάζουμε σήμερα προέρχονται από εμάς. Εμείς μόνοι μας τά επισωρεύσαμε στούς έαυτούς μας καί τήν πατρίδα μας. Οί πολλές μας άμαρτίες έκίνησαν τόν ’Αγαθό, Φιλάνθρωπο καί Εϋσπλαγχνο Θεό σέ οργή, θυμό καί αγανάκτηση όπως λέγει ό θεοκήρυξ ’Απόστολος Παύλος' «θυμός καί οργή, θλΐψις καί στενοχώρια επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου τού κατεργαζομένου τό κακόν...» (Ρωμ. 2, 9).
Ό αύτός απόστολος Παύλος, τό στόμα τού Χριστού, γράφοντας πρός τούς εν Κολασσάϊς πιστούς καί νουθετώντας τους παραγγέλλει' «Νεκρώσατε ούν τά μέλη τά επί τής γής, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν καί τήν πλεονεξίαν, ήτις έστίν ειδωλολατρία, δι’ ά έρχεται ή οργή τού Θεού έπί τούς υιούς τής άπειθείας» (Κολασσ. 3, 5-6). Πάθος καί επιθυμία κακή είναι κάθε άμαρτία, ύπερηφάνεια, φθόνος, μνησικακία, συκοφαντία, κατάκρισις, καταλαλιά, ψεύδος, δόλος, επιορκία κ.λπ. Αυτά καί τήν πλεονεξία πρέπει οί Χριστιανοί νά τά αποφεύγουν, διότι εξ αιτίας αύτών έρχεται ή όργή τού Θεού στούς ανθρώπους, οί όποιοι δέν πείθονται, δηλαδή δέν ύπακούουν στίς παραγγελίες, στόν νόμο καί τίς έντολές τού Θεού. Εις δέ τήν επιστολή πρός τούς εξ Εβραίων πιστούς, ό ίδιος μέγας ’Απόστολος, γράφει: «Πάσα παράβασις καί παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν' πώς ήμεΐς έκφευξόμεθα τηλικαύτης άμελήσαντες σωτηρίας;» (Έβρ. 2.3).

Ό Θεός ό όποιος είναι οίκτίρμων καί έλεήμων, μακρόθυμος καί πολυέλεος, είναι δυνατό νά μάς παιδεύση; «Ού κατά τάς άνομίας ήμών έποίησεν ήμίν ούδέ κατά τάς αμαρτίας ημών άνταπέδωκεν ήμΐν» (Ψαλμ. 102, 9).
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
Η ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΙΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου