Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Ό Πύργος τής Βαβέλ στόν καιρό μας.

Ό νοϋς τού άνθρώπου σήμερα άσχολεΐται με τίς άνακαλύψεις, πού έτοιμάζουν τήν καταστροφή τής άνθρωπίνης άθλιότητος.

Ή μανία τής κυριαρχίας καί ή άπληστία τού κέρδους έδιωξαν πάλι τήν ειρήνη πού μάς χαμογελούσε χθές.

 Ή χριστιανική άγάπη μένει μακριά, στήν έξορία, ένώ στά ίχνη της αύξάνει τό μίσος κατά τοϋ «πατρογονικοΰ μεγαλείου».

Ό κόσμος θέλει νά φτιάξη ζωή χωρίς τόν Χριστό γι’ αύτό βιαστικά άσχολεϊται μέ τίς έφενρέσεις πάντοτε.

Κατακλυσμός έκούσιος, μοναδικός έτοιμάζεται καί τήν Κιβωτό τής σωτηρίας ό κόσμος τήν περιφρονεΐ.

Ό ίδιος ό άνθρωπος έτοιμάζεται πάλι τόν πύργο τής Βαβέλ στήν γη θέλοντας νά καταστρέψη τά θεμέλια τοϋ «Θείου Νόμου».
Οί γλώσσες όλες σχεδόν πάλι άναμείχθηκαν καί δέν είναι άργά πού θά ελθη ή ώρα τής συμπλοκής!!
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΟΖΕΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου