Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

«ΑΙ ΕΡΧΟΜΕΝΑΙ ΠΛΗΓΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ» - ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ.

O άνθρωπος αγαπητοί αδελφοί συνίσταται εκ σώματος και ψυχής. το μεν σώμα είναι υλικόν και φθαρτόν, η δε ψυχή άϋλος και αθάνατος. Καθώς το σώμα έχει ανάγκην υλικής τροφής και άνευ τροφής δεν δύναται να ζήσει, αποθνήσκει, τοιουτοτρόπως και η ψυχή έχει ανάγκην τροφής άνευ της οποίας αδύνατον να ζήσει. Τροφή της ψυχής είναι ο λόγος του Θεού δια του οποίου, λέγει ο θείος Γρηγόριος, αι ψυχαί τρέφονται. Ο λόγος του Θεού είναι διττός, γραπτός και προφορικός. προφορικός είναι ο υπό των ιεροκηρύκων κηρυττόμενος, γραπτός δε εκείνος  τον οποίον αναγινώσκωμεν εις τας Γραφάς. Όταν ο λόγος του Θεού κηρύττετε συνεχώς και καταλλήλως οι δε άνθρωποι ακούοντες τον λόγον του Θεού φυλάττουν αυτόν τότε εκείνοι ζουν πνευματικώς, εις τους ανθρώπους εκείνους βασιλεύει η αγάπη, η ειρήνη, η ομόνοια, η φιλαδελφία, η αγαθοεργία και αι λοιπαί αρεταί. Εις τους ανθρώπους εκείνους βασιλεύει η ευτυχία, η χαρά, η ευδαιμονία. Όταν ο λόγος του Θεού δεν κηρύττετε ή κηρύττετε και οι άνθρωποι δεν φυλάττουν αυτόν, οι άνθρωποι εκείνοι είναι νεκροί. ζουν μόνο σωματικώς. Εις τους ανθρώπους εκείνους βασιλεύει η υπερηφάνεια, η αλαζονεία, ο φθόνος, η μνησικακία, η διαφθορά, η παραλυσία, η δυστυχία, αι θλίψεις, αι συμφοραί.
Ανοίξατε τους οφθαλμούς υμών και ίδετε το δυστυχισμένον έθνος μας πόσα κακά υποφέρει, διότι δεν ακούει τον λόγον του Θεού, δεν μελετά τον νόμον Του. Παντού όπου και αν στραφεί κανείς δεν ακούει τίποτε άλλο παρά βλασφημίας και ύβρεις κατά του Θεού, της θρησκείας, του κλήρου. κατακρίσεις, καταλαλιάς, βωμολοχίας, αισχρολογίας, παντού βλέπει κανείς θεάματα άσεμνα, βλέπει κανείς γυναίκας με ασέμνους αμφιέσεις, ημιγύμνους, κουρευμένας, τελείως ξετσιπωμένας. Βλέπει κανείς ότι δια το πληθυνθήναι την ανομίαν εψύγη η αγάπη. Σήμερον υπέρ άλλοτε ποτέ επλεόνασε και υπερεπερίσσευσεν η αμαρτία. πάντες και λαός και κλήρος εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν, και μας αναμένει η δικαία οργή του Θεού η οποία έρχεται συνήθως επί τους υιούς της απειθείας. Φιλάνθρωπος ων ο Δεσπότης και Θεός ημών δεν μας αποδίδει κατά τα έργα μας. ου κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ως Φιλάνθρωπος Πατήρ μας παιδεύει προς σωφρονισμόν. Ως ποτέ εις τον Φαραώ δια να τον φέρει εις μετάνοιαν το έστειλε 10 πληγάς, τοιουτοτρόπως και εις ημάς στέλλει πληγάς δια να μας φέρει εις μετάνοιαν και συναίσθησιν. Πρώτη πληγή ήτο ο πόλεμος ο οποίος άφησε πολλές μητέρες χωρίς τέκνα και γυναίκας χωρίς άνδρας, δεν μετανοήσαμεν. Δευτέρα πληγή ο λοιμός, η ασθένεια, η γρίπη η οποία πολλάς μυριάδας εθέρισεν, και πάλιν δεν μετανοήσαμεν. Τρίτη πληγή είναι η πείνα. παρεχώρησεν ο Θεός να φάγουν ξυλοκέρατα, τροφήν των χοίρων, επειδή και των χοίρων τα έργα εποίουν. Τετάρτη πληγή η καταισχύνη του ελληνικού στρατού και η καταστροφή της Μ. Ασίας. δεν μετανοήσαμεν. Πέμπτη πληγή, εσήκωσεν ο Θεός την ειρήνην από το έθνος μας και δια τούτο ως λυσσαλέα θηρία ο ένας εφορμά κατά του άλλου, και η ανομία και κακοπραγία περιτρέπει και ανατρέπει θρόνους δυναστών, αλλά δεν μετανοούμεν, χειρότεροι γινόμεθα. Ουαί έθνος αμαρτωλών και λαός πλήρες αιμάτων. Αι ερχόμεναι πληγαί θα είναι βαρύτεραι των προηγουμένων. Εάν θελήσωμεν να αποφύγωμεν και την πρόσκαιρον και την αιώνιον καταδίκην, θα την αποφύγωμεν, όταν μελετώμεν τας Αγ. Γραφάς. Θέλεις χριστιανέ να σώσεις την ψυχή σου ; Μελέτα την Αγίαν Γραφήν, το Ιερόν Ευαγγέλιον, εκεί θα μάθεις να αγαπήσεις τον Θεόν, να αναπήσεις τον πλησίον σου κλπ.
ΠΗΓΗ : «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ». ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1988, αριθ. 27-28, σελ. 120 κ.ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου