Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τά 12 σημεία της Δευτέρας Παρουσίας.

 

Ὁ σοφὸς Ἅγιος Ἱερόνυμος λέγει εἰς τὰ βιβλία του, ὅτι εὗρεν εἰς τοὺς χρονογράφους τῶν Ἑβραίων, ὅτι θὰ προηγηθῶσι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ δώδεκα φρικτὰ καὶ φοβερὰ σημεῖα, ἤγουν:Τὴν 1ην ἡμέραν θὰ ὑψωθεί τοσοῦτον ἡ θάλασσα ὥστε θὰ ὑπερβεί 15 πήχεις ὅλα τὰ ὄρη καὶ ὄχι ἁπλῶς θὰ τὰσκεπάση, ἀλλὰ θὰ στέκεται εἰς τὸν τὸπον τῆς, ὡς νὰ ἧτο τεῖχος τριγύρω της.Τὴν 2ην ἡμέραν θὰ κατέβη τόσον βαθέως, ὥστε σχεδόν νὰ μὴ φαίνεται.Τὴν 3ην ἡμέραν θὰ φαίνωνται ἐπάνω εἰς τὴν θάλασσαν τά μεγάλα κοίτη καὶ θηριόψαρα, θὰ φωνάζουν δὲ τόσον φοβερά καὶ δυνατά, ὥστε θὰ ἀκούωνται αἱ φωναὶ των ἕως τὸν οὐρανόν.Τὴν 4ην ἡμέραν θὰ κατακρυφθῆ ἡ θάλασσα καὶ πάντα τά ὕδατα.Τὴν 5ην ἡμέραν θὰ ἱδρώσουν αἷμα ὅλα τὰ δένδρα καὶ τὰ χόρτα τῆς γῆς.Τὴν 6ην ἡμέραν θὰ γίνει σεισμός εἰς ὅλον τὸν κόσμον, τόσον μεγάλος καὶ φοβερός, ὥστε νὰ μὴ δύναται ἄνθρωπος οὔτε ζώον νὰ σταθῆ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ἀλλα θὰ πέσουν ὅλαι αἱ οἰκοδομαί, τὰ κτίρια, καὶ ὅλα τὰ βουνά καὶ οἱ τόποι οἱ ὑψηλοί, καὶ θὰ γίνει μία πεδιάς ὅλος ὁ κόσμος.Τὴν 7ην ἡμέραν θὰ κτυπῶσιν οἱ λίθοι ἀλλήλους καὶ θὰ συντρίβωνται.Τὴν 8ην ἡμέραν θὰ ἀνοίξουν τὰ μνήματα ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι δυσμῶν, θὰ ἐξέλθουν τὰ ὀστᾶ τῶν τεθνεώτων καὶ θὰ ἵστανται ἄνωθεν τῆς γῆς.


Τὴν 9ην ἡμέραν θὰ πέσουν τὰ ἄστρα ἀπὸ τὸν οὐρανόν, καὶ τὰ κτήνη ὅλα θὰ συνάζωνται εἰς τὰ πεδία καὶ θὰ φωνάζωσιν ἰσχυρῶς χωρίς νὰ βόσκωσιν.


Τὴν 10ην ἡμέραν θὰ ἀποθάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι διὰ νὰ ἀναστηθοῦν μὲ τοὺς ἄλλους ὅταν ἔλθη ὁ καιρός.Τὴν 11ην ἡμέραν θὰ καταφλεχθῆ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ ἀήρ καὶ ὅλον τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὑπὸ πυρὸς σφοδροτάτου.Τὴν 12ην ἡμέραν καὶ τελευταίαν θὰ γίνει νέος οὐρανὸς καὶ καινὴ γῆ καὶ τότε θὰ ἔλθει ὁ φοβερὸς Σωτὴρ ἐμφανῶς καὶ πὺρ θὰ προπορεύεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καθὼς τὸ λέγει ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ. Ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἤξει καὶ οὗ παρασιωπήσεται πὺρ ἐναντίον αὐτοῦ καυθήσεται καὶ τὰ ἐξῆς τοῦ ψαλμοῦ.

Τὰ αὐτὰ λέγει καὶ ὁ Προφήτης Ἱωήλ εἰς τὸ β΄κεφ. Ὁ δὲ Μέγας Βασίλειος λέγει ὅτι, ἀφοῦ καθαρίσῃ τὸν κόσμον ὁ Κύριος διὰ τοῦ πυρός, τὸ ὁποῖον πῦρ θέλει ἀνέβη ὑπεράνω τῶν ὀρέων 15 πήχεις, καθῶς καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ κατακλισμοῦ.

Τότε θέλει διαχωρήσει τὴν θέρμην ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν καύσιν θὰ στεῖλη εἰς τοὺς ἀμαρτωλοὺς διὰ σφοδροτέραν τους κόλασιν. Τὸ δὲ φῶς θὰ δώση τοῖς Δικαίοις διὰ νὰ ἔχωσιν περισσοτέραν εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν.

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2018/02/12_10.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου