Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΖΟΦΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Παιδί Μου ἀγαπητό, 
σοῦ δίδω καὶ σήμερα τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν, 
Αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
καὶ εἰσέρχεται στὴν δική σου τὴν ψυχή. 

Ὅ,τι γράφεται ἀπὸ ἐσένα εἶναι Μόνον ἀπὸ Ἐμᾶς 
διότι Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Δύναμις ἡ Μεγάλη καὶ ἡ Ἀγαθὴ 
καὶ αὐτὸ ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα,

 Αὐτὸ καὶ μόνον Αὐτὸ τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς 
εἶναι τὸ Ἀγαθόν, τὸ Τέλειον, τὸ Χρησιμότατο
 καὶ τὸ πλέον Ἀπαραίτητο στὸν ἄνθρωπο γιὰ τὴν ψυχή του
 καὶ γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή του. 

Γι’ αὐτὸ βάλε το βαθειὰ μέσα στὴν δική σου τὴν καρδιὰ 
αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε τὴν προηγούμενη στιγμὴ
 ἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ γιατί εἶναι ΑΛΗΘΙΝΟΝ 
καὶ ἐξαιρετικὰ βοηθητικὸν γιὰ ἐτοῦτο τὸν καιρόν.

Ἔχουν δοθεῖ καὶ γραφεῖ ἀρκετὰ 
καὶ ἀπὸ ἄλλα τέκνα Μου ὅπου το Ἅγιο Πνεῦμα ὁμιλεῖ. 
Εἶναι πολὺ χρήσιμα καὶ σημαντικά, 
πάντα ἦταν σημαντικὰ ἀλλὰ ἐτούτη τὴν ἐποχὴ
 ποὺ εἶναι καὶ θὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ὑπερβολικὰ σκληρή,
 ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τοῦ καθενὸς τὴν καρδία.

Εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα γιατί ὅσα ἐλέχθησαν καὶ θὰ λεχθοῦν
 πολύ, πάρα πολὺ θὰ χρειαστοῦν 
γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ καθενὸς 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβίωσή του στὴ γῆ ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Ἄρχισαν οἱ δύσκολοι καιροί, προσέξετε τί θὰ πῶ. 
Σὰν κι’ αὐτοὺς ποὺ ᾖρθαν 
καὶ θὰ συνεχίσουν γιὰ κάποιο διάστημα αὐτοί, 
θὰ εἶναι τόσο σκληροὶ καὶ ἀπάνθρωποι 
ποὺ δὲν προϋπῆρξαν ποτὲ εἰς τὴν γῆ. 

Ἡ κατάσταση θὰ δυσκολέψει πολύ,
 πάρα πολύ, στὸν ὑπερθετικὸ βαθμὸ 
καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει βοήθεια ἀπὸ πουθενὰ 
παρὰ μόνον καὶ μόνον ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
καὶ ἀπὸ τὴν Παναγία τὴν Ἁγνή. 

Φυσικὰ οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες, 
οἱ Δίκαιοι καὶ ὁ Ἀγγελικὸς στρατὸς 
θὰ εἶναι ἐπὶ ποδὸς καὶ θὰ βοηθοῦν καὶ αὐτοὶ 
σύμφωνα μὲ τὸ ὅτι τοὺς ἔχει δοθεῖ 
ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Παιδιὰ Μας ἀγαπημένα,
 ᾖρθε ἡ ὥρα τῆς μεγαλύτερης δοκιμασίας ἀπὸ ποτέ,
 γι’ αὐτὸ ἐντείνετε τὴν προσπάθειά σας, 
καὶ ὅταν Λέγομε αὐτὸ ἐννοοῦμε τὴν προσευχὴ,
 ποὺ θὰ πρέπει ὅπως τὸ ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ἄλλες φορὲς, 
νὰ εἶναι βαθειὰ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά σας, συνεχὴς καὶ διαρκής.

Αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικότερο 
ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε τὴν ἐποχὴ αὐτή, τὴν περίοδο αὐτή, 
ζητώντας ἀπὸ Ἐμᾶς νὰ σᾶς προσθέσουμε 
Πίστη καὶ Ἐμπιστοσύνη πρὸς Ἐμᾶς πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό, 
γιὰ νὰ περάσει ὅσο γίνεται ἀνεπηρέαστα ὁ δύσκολος αὐτὸς καιρός.

Αὐτὰ ποὺ λέγονται καὶ γράφονται ἐπάνω στὸ χαρτὶ 
εἶναι Λόγια Ἀληθινά, πιστέψετε ἀπόλυτα σὲ αὐτὰ 
γιατί αὐτὰ θὰ μεταβάλουν τὸ ἐσωτερικό σας 
καὶ θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἔρθετε δίπλα στὸν Θεό σας,
 ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς προστατεύσει καὶ θὰ σᾶς βοηθήσει 
τὴν περίοδο αὐτὴ γιὰ νὰ τὴν διαβεῖτε 
ὅσο ἀνώδυνα εἶναι ἐπιτρεπτὸ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Ἔχοντας Ἐμᾶς στὴν καρδία ἔρχεται καὶ ἡ πραγματικὴ ἀνδρεία 
στὸ σῶμα καὶ κυρίως στὴν ψυχή σας ἀπὸ τὸν Λυτρωτή σας,
 τὸ ὑπογράφω αὐτὸ ἐτοῦτο τὸ λεπτό. 
Γι’ αὐτὸ δείξετέ Μας τὴν ἀγάπη σας μὲ τὴν  ἐνάρετη ζωή σας 
καὶ Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθήσουμε, θὰ τὴν ἀνταποδώσουμε 
μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀγάπη Μας ἀλλὰ καὶ τὴν βοήθειά Μας
 πρὸς ἐσᾶς τὰ Παιδιά Μας.

Ἐνστερνιστεῖτε καὶ ἀκολουθεῖτε ὅλας τὰς ἐντολᾶς Μας, 
εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητο αὐτὸ ἐτοῦτο τὸν καιρό. 
Ὅταν ἡ καρδιά σας καὶ τὸ σῶμα σας εἶναι καθαρὰ 
τότε Ἔρχομαι καὶ κατοικῶ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, 
καταλαβαίνετε τί δύναμη θὰ ὑπάρχει ἐντὸς σας
 ἀφοῦ θὰ Εἶμαι Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας;

 Θὰ εἶστε ἄτρωτοι σὲ κάθε τί, 
τίποτε κακὸ δὲν θὰ σᾶς πλησιάζει 
ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ σᾶς τρομάζει. 

Τὸ Λέγω αὐτὸ γιατί τὸ κακὸ
 καὶ ὁ τρόμος θὰ κυριαρχεῖ
 ἀλλὰ σὲ ἐσᾶς ἀφοῦ θὰ ἔχετε Ἐμένα τὸ Θεὸ 
Προστάτη καὶ Χειραγωγὸ 
τίποτα δὲν θὰ σᾶς πλησιάζει, 
τίποτα δὲν θὰ σᾶς τρομάζει, 
τίποτα δὲν θὰ ὑποστεῖτε 
ἀπὸ τὰ ἄσχημα καὶ τὰ κακὰ
 ποὺ θὰ γίνονται καὶ θὰ δεῖτε.

Ἐμεῖς ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία 
θὰ Εἴμαστε ἡ Μεγάλη Προστασία 
γιὰ τὰ ἀγαπημένα Μας Παιδιά, 
τὰ δικά Μας τὰ Παιδιὰ στὴ γῆ, 
ἄλλη προστασία δὲν θὰ ὑπάρχει πουθενὰ
 ὅπου κι ἐὰν τὴν ἀναζητήσει ὁ καθείς, 
σᾶς τὸ Ὁμολογοῦμε καὶ τὸ σφραγίζουμε ἐτούτη τὴν στιγμή.

Γι’ αὐτὸ ἀπόλυτη Πίστη καὶ Ἐμπιστοσύνη 
ἀλλὰ καὶ Ἀγάπη πολὺ στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ 
καὶ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ ἔρθει τὸ τέλος τὸ καλό, 
κάλλιστο θὰ εἶναι αὐτὸ.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου