Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Το γενεαλογικό δέντρο του ανθρώπου και πόσα χρόνια ζούσαν στη γη οι πρώτοι άνθρωποι.ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΦ.5 ΑΥΤΗ ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδάμ, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν· 2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αδάμ, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς· 3 ἔζησε δὲ ᾿Αδὰμ τριάκοντα καὶ διακόσια ἔτη, καὶ ἐγέννησε κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ. 4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ ᾿Αδάμ, ἃς ἔζησε μετά τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σήθ, ἔτη ἑπτακόσια, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Αδάμ, ἃς ἔζησε, τριάκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.

  6 ῎Εζησε δὲ Σὴθ πέντε καὶ διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ενώς. 7 καὶ ἔζησε Σὴθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ενὼς ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑπτακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 8 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σὴθ δώδεκα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανε.
  9  Καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼς ἔτη ἑκατὸν ἐνενήκοντα καὶ ἐγέννησε τὸν Καϊνᾶν. 10 καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼς μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καϊνᾶν πεντεκαίδεκα ἔτη καὶ ἑπτακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 11 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ενὼς πέντε ἔτη καὶ ἐννακόσια, καὶ ἀπέθανε.
  12 Καὶ ἔζησε Καϊνᾶν ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Μαλελεήλ. 13 καὶ ἔζησε Καϊνᾶν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεὴλ τεσσαράκοντα καὶ ἑπτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 14 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέρα Καϊνᾶν δέκα ἔτη καὶ ἐννακόσια, καὶ ἀπέθανε.
  15 Καὶ ἔζησε Μαλελεὴλ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιάρεδ. 16 καὶ ἔζησε Μαλελεὴλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ιάρεδ ἔτη τριάκοντα καὶ ἑπτακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 17 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεήλ, ἔτη πέντε καὶ ἐνενήκοντα καὶ ὀκτακόσια, καὶ ἀπέθανε.

  18 Καὶ ἔζησεν ᾿Ιάρεδ δύο καὶ ἑξήκοντα ἔτη καὶ ἑκατὸν καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ενώχ. 19 καὶ ἔζησεν ᾿Ιάρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ενὼχ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 20 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ιάρεδ δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανε.
  21 Καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼχ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλα. 22 εὐηρέστησε δὲ ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσάλα διακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 23 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ενὼχ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσια ἔτη. 24 καὶ εὐηρέστησεν ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ καὶ οὐχ εὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός.
  25 Καὶ ἔζησε Μαθουσάλα ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ. 26 καὶ ἔζησε Μαθουσάλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λάμεχ δύο καὶ ὀκτακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 27 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσάλα, ἃς ἔζησεν, ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανε.
  28 Καὶ ἔζησε Λάμεχ ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 29 καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε λέγων· οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπό τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο Κύριος ὁ Θεός. 30 καὶ ἔζησε Λάμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νῶε πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα καὶ πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. 31 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λάμεχ ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία ἔτη, καὶ ἀπέθανε.
32 Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν ᾿Ιάφεθ. 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ο γενεαλογικός κατάλογος των άνθρώπων έχει ώς εξής. Όταν ό Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έπλασε κατά την εικόνα του. Τους εκανε άνδρα και γυναίκα και τους ευλόγησε. Τό όνομα που τους έδωσε όταν τους δημιούρ­γησε ήταν «άνθρωπος». Ό 'Αδάμ, άφου εζησε διακόσια  τριάντα χρόνια, άπέκτησε γιο που του έμοιαζε στην όψη και στά χαρακτηριστικά, και τον ονόμασε Σήθ. Μετά τη  γέννηση του Σήθ, ό 'Αδάμ έζησε εφτακόσια χρόνια και άπέ­κτησε γιους και κόρες. Ό 'Αδάμ έζησε συνολικά εννιακόσια τριάντα χρόνια, και πέθανε.
Ό Σήθ, άφου εζησε διακόσια πέντε χρόνια, άπέκτησε τόν Ένώς. Μετά τή γέννηση του Ένώς, ό Σήθ εζησε εφτακόσια εφτά χρόνια και άπέκτησε γιους και κόρες. Ό Σήθ έζησε συνολικά εννιακόσια δώδεκα χρόνια, και πέθανε,
Ό Ένώς, άφου εζησε εκατόν ενενήντα χρόνια, άπέ­κτησε τον Καϊνάν. Μετά τή γέννηση του Καϊνάν, ό Ένώς έζησε εφτακόσια δεκαπέντε χρόνια και άπέκτησε γιους και κόρες. Ό Ένώς έζησε συνολικά εννιακόσια πέντε χρόνια, και πέθανε.

Ό Καϊνάν, άφου εζησε εκατόν εβδομήντα χρόνια, άπέ­κτησε τον Μαλελεήλ. Μετά τή γέννηση του Μαλελεήλ, ό Καϊνάν έζησε εφτακόσια σαράντα χρόνια και άπέκτησε γιους και κόρες. Ό Καϊνάν έζησε συνολικά εννιακόσια δέκα χρόνια, και πέθανε.
Ό Μαλελεήλ, άφου έζησε εκατόν εξήντα πέντε χρόνια, άπέκτησε τον Ίάρεδ. Μετά τή γέννηση του Ίάρεδ, ό Μα

ελεήλ έζησε εφτακόσια τριάντα χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ό Μαλελεήλ έζησε συνολικά οχτακόσια ένενήντα πέντε χρόνια, και πέθανε.
 Ό Ίάρεδ, άφου έζησε εκατόν εξήντα δύο χρόνια, άπέκτησε τον Ένώχ. Μετά τη γέννηση του Ένώχ, ό Ίάρεδ Εζησε οχτακόσια χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ό Ιάρεδ έζησε συνολικά εννιακόσια εξήντα δύο χρόνια, και πέθανε.
 Ό Ένώχ, άφού έζησε εκατόν εξήντα πέντε χρόνια, απέ­κτησε τον Μαθουσάλα. Μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα, ό Ένώχ έζησε θεάρεστα διακόσια χρόνια και άπέκτησε γιους και κόρες. Ό Ένώχ έζησε συνολικά τριακόσια έξήντα πέντε χρόνια. "Εζησε θεάρεστα και δεν τον έβρισκαν πουθενά, γιατί ό Θεός τον είχε μεταφέρει άλλου.(Ο προφήτης Ενώχ βρίσκεται σε μετάσταση και θα εμφανιστεί λίγο πριν τον ερχομό του Αντίχριστου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου