Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΕΛΟΧΙΜ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΦΕΛΙΜ.

Πρόσφατα  ο Δημοσθένης Λιακόπουλος είχε κυκλοφορήσει 2 βιβλία με τιτλο ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ Ελοχίμ και Νεφελίμ.Παρουσιάζει τους Ελοχίμ ή Κριτές,ή υιοί του Θεού, ή τον παλαιό των ημερών, σαν αγγέλους(πνεύματα)που ζήλεψαν τις γυναίκες των ανθρώπων(ύλη)και έκαναν παιδιά μαζί τους ,τους Νεφελίμ(δαίμονες)Τώρα πως γίνεται το ά'υ'λο να έρθει σε επαφή με το υλικό είναι μία άλλη ιστορία.Εμείς- λέει ο Δημ.Λαικόπουλος- είμαστε καθ'εικόνα και ομοίωση των Ελοχίμ.Καταρρίπτει έτσι το Ορθόδοξο Δόγμα ότι είμαστε καθ'εικόνα και ομοίωση της Αγίας Τριάδας.Αλήθεια τι γράφει επί του θέματος η Αγία Γραφή; Εμείς θα παρουσιάσουμε την ιστορία ως έχει από το βιβλίο της Γένεσης με ερμηνεία στη Δημοτική.    ΓΕΝΕΣΗ-ΚΕΦ.5.      

32 Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν ᾿Ιάφεθ.
ΓΕΝΕΣΗ-ΚΕΦ.6.


ΚΑΙ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγεννήθησαν αὐτοῖς. 2 ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο. 3 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη. 4 οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ μετ᾿ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.
  5 ᾿Ιδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας, 6 καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Θεὸς ὅτι ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη. 7 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς. 8 Νῶε δὲ εὗρε χάριν ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
 Ο Νώε ήταν πεντακοσίων ετών, όταν απέκτησε τρεις γιούς.τον Σήμ, τον Χαμ και τον Ίάφεθ.Οταν οι άνθρωποι άρχισαν νά γίνονται πολλοί στη γη απέκτησαν και κόρες. Οί γιοί του Θεού είδαν ότι οι κόρες των άνθρώπων  ήταν όμορφες και πήραν γιά γυναίκες τους εκείνες  που διάλεξαν ανάμεσα σέ όλες. Τότε ό Κύριος ο Θεός είπε «Τό πνεύμα μου δεν θά μείνει σ' αυτους τους ανθρώπους για πάντα,γιατί δεν είναι παρά σάρκες· θά ζουν λοιπόν 120 χρόνια.Εκείνον τον καιρό  υπήρχαν γίγαντες στη γη. Μετά, δηλαδή, άπό τό παραπάνω γεγγονός κάθε φορά που οι γιοι του Θεού έπισκέπτονταν τις γυναίκες των ανθρώπων, εκείνες αποκτούσαν παιδιά από αυτούς.Εκείνοι ήταν οί άρχαΐοι γίγαντες, οί άνθρωποι οι ξακουστοί.Όταν ό Κύριος ό Θεός είδε ότι αυξήθηκαν οί άμαρτίες των ανθρώπων  στη γη και ότι όλοι σκέφτονταν συνειδητά το κακό κάθε μέρα λυπήθηκε κατάκαρδα που έπλασε τον άνθρωπο πάνω στη γη. Τότε ό Θεός είπε:«Θα εξαφανίσω από το πρόσωπο της γης τον άνθρωπο που έπλασα· τά πάντα άπό τον άνθρωπο ώς τά ζώα, άπό τά ερπετά ώς τά πουλιά του ουρανού, γιατί μετάνιωσα που τά δημιούργησα». Ό Νώε όμως είχε την εύνοια του Κυρίου του Θεού.Oι τρεις γιοί του Νώε είναι λοιπόν οι Υιοί του Θεού που ο Λιακόπουλος θέλει να τους παρουσιάσει σαν Ελοχίμ και οι Νεφελίμ ήταν οι Γίγαντες που υπήρχαν στη γη.Ακολούθησε λοιπόν ο κατακλυσμός του Νώε οπότε εξαφανίστηκαν οι ...Νεφελίμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου