Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ.

Τα γεγγονότα τρέχουν γρήγορα και ήρθε η ώρα να δούμε και κάποια κείμενα προφητών που αποκαλύπτουν πολλά πράγματα για την Συρία,πέρα από αυτά που έχω γράψει στην ανάρτηση ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ.Η αναφορά του προφήτη Ησα'ί'α για την Συρία στο 10ο κεφ.αποκαλύπτει την συνέχεια στη Συρία.Υπάρχει ήδη τα τελευταία 5 χρόνια ένα σοβαρό θέμα με τους φυγάδες(μετανάστες)από την Συρία.Υπάρχει επίσης κι ακόμα ένα θέμα με τα υψώματα του Γκολάν στη Συρία,τα οποία διεκδικεί το Ισραήλ.Θα ξεδιπλώσουμε λοιπόν μέσα από τις αποκαλύψεις του προφήτη Ησα'ί'α αυτά που πρόκειται να συμβούν.Κι επειδή κάποιοι από εσάς δεν μπορείτε να κατανοήσετε το αρχαίο κείμενο,θα δώσουμε και μετάφραση στη Δημοτική.
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑ'Ι'ΑΣ-ΚΕΦ.10.
12 καὶ ἔσται, ὅταν συντελέσῃ Κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν ῾Ιερουσαλήμ, ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 13 εἶπε γάρ· ἐν τῇ ἰσχύϊ ποιήσω καὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως, ἀφελῶ ὅρια ἐθνῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω 14 καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιὰν καὶ ὡς καταλελειμμένα ὠὰ ἀρῶ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με ἢ ἀντείπῃ μοι. 15 μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ κόπτοντος ἐν αὐτῇ; ἢ ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκοντος αὐτόν; ὡσαύτως ἐάν τις ἄρῃ ράβδον ἢ ξύλον. 16 καὶ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ ἀποστελεῖ Κύριος σαβαὼθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ καιόμενον καυθήσεται. 17 καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ ᾿Ισραὴλ εἰς πῦρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην. 18 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποσβεσθήσεται τὰ ὅρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί, καὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυχῆς ἕως σαρκῶν· καὶ ἔσται ὁ φεύγων ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογός καιομένης· 19 καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀριθμὸς ἔσονται, καὶ παιδίον γράψει αὐτούς.
 20 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκέτι προστεθήσεται τὸ καταλειφθὲν ᾿Ισραήλ, καὶ οἱ σωθέντες τοῦ ᾿Ιακὼβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτούς, ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ τῇ ἀληθείᾳ, 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.
Οταν ό Κύριος ολοκληρώσει όλα όσα εχει νά κάνει στο όρος  Σιών και στην Ιερουσαλήμ, τότε θά στραφεί εναντίον εκείνου  που θαρρεί γιά τον εαυτό του πώς είναι ό μεγάλος νους, εναντίον του άρχοντα των Άσσυρίων, και εναντίον της μεγάλης αλαζονείας που εχει τό βλέμμα του. Γιατί είπε: «Με τη δύναμή μου και με τη σοφία του μυαλού μου θά ενεργήσω· θά καταργήσω τά σύνορα των εθνών και θά λεηλατήσω τά πλούτη τους. Θά συγκλονίσω τις πυκνοκατοικημένες πόλεις κι ολόκληρη την οικουμένη θά την καταλάβω μέ τη δική μου δύναμη* καθώς φωλιά και σαν παρατημένα αυγά θά την άρπάξω, και κάνεις δεν θά μπορεί νά μου ξεφύγει ή νά μου φέρει άντίρρηση».

'Αλλά μήπως μπορεί νά δοξαστεί ένα τσεκούρι χωρίς εκείνον πού κόβει μ' αυτό; Ή θά περηφανευτεί ενα πριόνι χωρίς αύτόν πού τό δουλεύει; Παρόμοια αν κάποιος σηκώσει ραβδί ή ξύλο. Δεν είναι βέβαια έτσι, άλλά θά μετατρέψει ό Κύριος Σαβαώθ την τιμή σου σέ άτιμία και τη δόξα σου θά την καταφάει ή πυρκαγιά. Κι αυτός πού είναι τό Φως τού Ισραήλ φωτιά θά γίνει και θά τον εξαφανίσει μέ φλόγα δυνατή και θά τον καταφάει σάν νά 'τανε χορτάρι εκείνον πού μέ δάσος έμοιαζε. Τήν ημέρα έκείνη θά εξαφανιστούνε τά βουνά, οί ψηλοί λόφοι και τά πυκνά δάση, και θά καταστραφούν ολότελα· και οι φυγάδες θά μοιάζουν μ' εκείνον πού τρέχει γιά νά γλυτώσει από πυρκαγιά. Κι όσοι απομείνουν άπ' αύτούς θά είναι τόσοι, πού άκόμα κι ένα μικρό παιδί θά μπορεί νά τούς καταγράψει.

Τήν ήμέρα έκείνη τό ύπόλοιπο του Ισραήλ και όσοι άπό τούς άπογόνους τού Ιακώβ θά έχουν σωθεί, δεν πρόκειται νά έχουν πιά εμπιστοσύνη σ' αύτούς πού τούς αδίκησαν, άλλά θά στρέψουν τήν εμπιστοσύνη τους μέ ειλικρίνεια στον Θεό, τον "Αγιο τού Ισραήλ.
Υπάρχει αναφορά σε τσεκούρια και πριόνια,πράγμα που θυμίζει τις θηριωδίες που γίνονται από τους Τζιχανιστές.Η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική.Οσο για τους μετανάστες,που τώρα χρειάζονται πολλά άτομα προσωπικό για να καταγραφούν,είτε στην Τουρκία,είτε στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες,όπως γράφει το κείμενο,από αυτούς θα μείνουν τόσοι που θα καταγράφονται από μικρό παιδί!Το δε Ισραήλ,μετά την ολοκλήρωση των γεγγονότων στην Μ.ανατολή θα επιστρέψει στην Ορθοδοξία!Απόγονοι των αρχαίων Ασσυρίων είναι οι σημερινοί Σύριοι,αλλά μετά την εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους,διεκδικούν κι αυτοί το ίδιο δικαίωμα ,ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ασσυρίων.Οι Τζιχανιστές είναι που επιδιώκουν ένα παγκόσμιο κράτος της Σαρίας,θέλοντας σύμφωνα με το πρόγραμμά τους να καταλάβουν πολλές χώρες,αφού στα μηνύματά τους απειλούν τόσο τις Ευρωπα'ι'κές,όσο και τις Αμερικάνικες χώρες,ενώ εξαπλώνεται και στη Βόρεια Αφρική.Μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις ο Ρώσος ήδη κατέβηκε και τοποθετήθηκε στη Συρία,ενώ ο Αμερικάνος αναζητά χερσαίες δυνάμεις μέσω του ΝΑΤΟ για να πάνε στη Συρία.Οι εξελίξεις συνεχίζονται....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου