Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.Την Κυριακή πριν άπό τά Χριστούγεννα ή άγια μας 'Εκκλησία άνοίγει τό Εύαγγέλιο του άγιου Ματθαίου και άναγινώσκει τό πρώτο τμήμα του πού παρουσιάζει τον γενεαλογικό κατάλογο του Ίησού.
Τό Εύαγγέλιο αρχίζει με τή φράση «Βί­βλος γενέσεως Ίησού Χριστού...» και παραθέτει μία σειρά ονομάτων άπό τόν Αβραάμ, τόν'Ισαάκ, τόν Ιακώβ μέχρι και τόν βασιλέα Δαβίδ· στη συνέχεια άπό τόν Δαβίδ μέχρι τά χρόνια της αιχμαλω­σίας στή Βαβυλώνα, και τέλος άπό τή γενιά έκείνη της αιχμαλωσίας μέχρι τόν 'Ιωσήφ τόν μνήστορα της Παρθένου Μα­ρίας, της Μητέρας τοϋ Κυρίου.
Ή παράθεση όλων αύτών των ονομά­των ϊσως φαίνεται κουραστική, ώστόσο δέν είναι χωρίς κάποιο νόημα. Σκοπός τοϋ θεόπνευστου Εύαγγελιστοΰ είναι νά άποδείξει ότι ό Ίησοϋς είναι ό Χριστός, δηλαδή ό άναμενόμενος Μεσσίας, άπόγονος του Αβραάμ και του Δαβίδ, όπως άκριβώς είχε προφητευθεί γι Αύτόν.

Πράγματι, ό δίκαιος Αβραάμ ήταν ό άνθρωπος πού διάλεξε ό Θεός γιά νά τόν κάνει γενάρχη τοΰ έκλεκτού λαού Του και νά τόν εύλογήσει δίνοντάς του τήν ύπόσχεση ότι στό πρόσωπο ένός άπό τούς άπογόνους του θά εύλογηθοΰν όλοι οί λαοί της γης (βλ. Γεν. ιβ' [12] 2-3, κβ' [22] 18). Παρόμοια ύπόσχεση έδω­σε και στον βασιλέα Δαβίδ λέγοντάς του ότι δικός του άπόγονος θά είναι 'Εκείνος πού θά έγκατασταθεί στό θρόνο ώς αιώ­νιος Βασιλεύς (βλ. Β' Βασ. ζ' 12-16). Μέ τις ύποσχέσεις αυτές, καθώς έπίσης και μέ τις προφητείες πού μέ λεπτομέρειες προανήγγειλαν τήν ύπερφυσική Γέννη­ση τοΰ Χρίστου, ό ιουδαϊκός λαός προε­τοιμαζότανγια να υποδεχτεί τον αναμενόμενο Μεσσία.Όλη η Παλαιά Διαθήκη αυτό τό μήνυμα έξαγγέλλει: Έρχεται ό Μεσσίας, ό Σωτήρ του κόσμου!

Τί τραγικό όμως! Ό Μεσσίας ήλθε, άλλά οί άνθρωποι δέν Τον κατάλαβαν. Ό λαός του Ισραήλ Τόν άποδοκίμασε. Οί 'Εβραίοι ακόμη δέν Τόν έχουν άποδεχθεί και περιμένουν άλλον Μεσσία...

Πέρασαν πάνω άπό 2000 χρόνια, κι ό Χριστός ακόμη παραμένει γιά πολλούς άνθρώπους ό μεγάλος Άγνωστος. 'Αλλοι άρνούνται πεισματικά νά Τόν δεχθούν, άλλοι στέκονται άδιάφοροι άπέναντί Του.'Ωστόσο ή αλήθεια είναι ολοφάνερη, όπως προβάλλεται στο σημερινό Εύαγγέλιο: ό Ίησούς Χριστός είναι τό ιστορικό έκείνο πρόσωπο στο όποίο έκπληρώθηκαν όλες οί προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ό Υίός του Θεού πού ήλθε στή γή για νά μάς λυτρώσει άπό τήν άμαρτία.

Αυτό τό μοναδικό γεγονός ετοιμαζόμαστε νά εορτάσουμε τά Χριστούγεννα. Ειδικά σήμερα προερτάζουμε τή θεία Γέννηση του Χριστού μαζί μέ όλους εκείνους τούς δικαίους άπό τόν Αδάμ μέχρι και τον μνήστορα 'Ιωσήφ, οί όποιοι εύαρέστησαν στό Θεό, κι ενώ έζησαν πρό Χρίστου, πολιτεύθηκαν μέ όσιότητα και δικαιοσύνη προσβλέποντας στόν άναμενόμενο Σωτήρα. Πόσο εύεργετημένοι είμαστε έμείς πού ζούμε στήν έποχή της Χάριτος κι έχουμε δεχθεί τό κήρυγμα τοϋ Εύαγγελίου! Διότι γι αύτό ήλθε στη γη ό Χριστός: για νά μας οδηγήσει στή σωτηρία. Αύτό μας λέγει στή συνέχεια ή εύαγγελική περικοπή.

2. Ο Ιησούς Σωτήρ του κόσμου

Ή Γέννηση του Ίησού Χριστού έγινε μέ τον έξης ύπερφυσικό τρόπο: Ήταν αρραβωνιασμένη ή Παρθένος Μαρία μέ τόν 'Ιωσήφ. Προτού λοιπόν συγκατοικήσουν ώς σύζυγοι, βρέθηκε ή Μαρία έγκυος μέ τή δημιουργική έπενέργεια του Αγίου Πνεύματος. "Οταν ό 'Ιωσήφ ό μνήστωρ άντιλήφθηκε τήν εγκυμοσύνη, επειδή ήταν ένάρετος και άγαθός και δέν ήθελε νά τή διαπομπεύσει γιά δημόσιο παραδειγματισμό, σκέφθηκε νά της δώσει κρυφά διαζύγιο. Καθώς όμως σκεπτόταν αύτά, ιδού, ένας άγγελος τού Κυρίου φάνηκε στο όνειρο του και τού είπε: 'Ιωσήφ, άπόγονε του Δαβίδ, μή διστάσεις και μή φοβηθείς νά παραλάβεις στό σπίτι σου τή Μαρία τή μνηστή σου. Διότι τό παιδί πού συνέλαβε μέσα της προέρχεται άπό τή δημιουργική έπενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή θά γεννήσει υιό, και σύ θά του δώσεις τό όνομα «Ιησούς», τό όποιο σημαίνει «σωτήρας». Νά του δώσεις αύτό τό όνομα, διότι αυτός θά σώσει τόν λαό του από τις αμαρτίες του.

Μέ όλα αύτά τά θαυμαστά έπαληθεύθηκε έκείνο πού είπε ό Κύριος μέσω του προφήτη Ησαΐα: 'Ιδού, ή Παρθένος θά συλλάβει και θά γεννήσει υιό, και όσοι θά πιστεύουν σ' αύτόν θά τόν ονομάσουν 'Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκό πού σημαίνει «ό Θεός είναι μαζί μας».
Ό Ιωσήφ σηκώθηκε άπό τόν ύπνο κι έκανε όπως τόν διέταξε ό άγγελος του Κυρίου. Παρέλαβε τη μνηστή του στο σπίτι του, άλλά ποτέ δέν ήλθε σέ σχέση συζυγική μαζί της. Κι όταν ήλθε ή ώρα και ή Παναγία γέννησε τόν πρώτο και μονάκριβο υιό της, ό Ιωσήφ του έδωσε τό όνομα «Ίησούς».

Αύτό τό όνομα είναι ή μόνη έλπίδα και σωτηρία μας. Ή δύναμη και τό στήριγμά μας. Ίησούς! Οί καρδιές τών πιστών σκιρτούν καθώς προφέρουν «τό ύπέρ παν όνομα». Δέν ύπάρχει κάτω άπό τόν ούρανό και πάνω σ' όλη τή γη κανένα άλλο όνομα τό όποιο νά έχει δώσει ό Θεός στούς άνθρώπους ώς εγγύηση σωτηρίας! Νά, λοιπόν, γιατί τό όνομα του Ίησού φέρει τόση γλυκύτητα, χαρά και παρηγοριά στήν ψυχή μας: διότι είναι τό όνομα του μόνου άληθινού Σωτήρα μας. Καθώς σέ λίγες ημέρες θά προσκυνήσουμε τόν νεογέννητο Χριστό, άς Τόν παρακαλέσουμε νά ένισχύει τήν πίστη , μας, ώστε μόνο σ' 'Εκείνον νά στηρίζουμε  τήν έλπίδα της σωτηρίας μας κι 'Εκείνον πάντοτε νά άγαποΰμε μέ όλη μας τήν καρδιά!   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου