Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

Ο Προφήτης είναι ο ”Καθρέφτης”. Ο προφήτης (ο ορών – βλέπων) έβλεπε τα μέλλοντα ως παρόντα αλλά και τα κρυπτά του παρόντος και των παρισταμένων. Το κύριο στοιχείο του η ”όραση”. ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ .. ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ..

 

Ο Προφήτης είναι ο ”Καθρέφτης”. Ο προφήτης (ο ορών – βλέπων) έβλεπε τα μέλλοντα ως παρόντα αλλά και τα κρυπτά του παρόντος και των παρισταμένων. Το κύριο στοιχείο του η ”όραση”. ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ .. ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ..

Σε μια εποχή γενικευμένης σύγχυσης καλό είναι να επιστρέφεις στους κλασικούς για να ερμηνεύσεις όρους και έννοιες..

Τι είναι ο προφήτης ποιος δύναται να ερμηνεύσει την προφητεία τι είναι ο πνευματικός.

Προφήτης είναι ο δια της ενέργειας του Πνεύματος άξιο όργανο καθιστάμενος

Ὁ μὲν γὰρ παρέχων ἑαυτὸν ἄξιον ὄργανον τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Πνεύματος, Προφήτης ἐστίν·

ενώ πνευματικός ο αποδεχόμενος συνετώς την δύναμην των απαγγελόμενων εκ του προφήτη. αυτός που έχει το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων και είναι σε θέση να διακρίνει την αυθεντικότητα της προφητείας όσο και την αλήθεια των προφητευόμενων.

ὁ δὲ τὴν δύναμιν τῶν ἀπαγγελλομένων συνετῶς ἐκδεχόμενος, τὸ χάρισμα ἔχει τῆς διακρίσεως τῶν πνευμάτων. ∆ιὸ καὶ Κορινθίοις διατάσσων· Προφῆται δὲ (φησὶ) δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν.

Οι προφήτες έβλεπαν τα μέλλοντα ως παρόντα

∆ιὸ καὶ οἱ Προφῆται ἔμπροσθεν βλέποντες ἐκαλοῦντο· παρὰ τὸ ὡς παρόντα τὰ μέλλοντα προορᾷν”.

Οι προφήτες δεν βλέπουν μόνο τα μέλλοντα αλλά και τα κρυπτά του παρόντος και των παρισταμένων. Φόβος και τρόμος σοκ και δέος γινόμενοι

Ὁρῶσι δὲ οἱ Προφῆται οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν παρόντων τὰ λανθάνοντα, ὥς φησι
Παῦλος· Ἐὰν δὲ προφητεύητε, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται
”…

Και ονείρων εξηγητής και ιδεώδης ερμηνευτής τους είναι ο προφήτης.. επομένως υπάρχουν και όνειρα και οράματα προφητικά που χρήζουν της κατάλληλης ανάγνωσης.

Ἔστι δὲ προφητεία καὶ ἡ δι’ ὀνείρων πρόγνωσις, ὡς τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῷ ∆ανιὴλ
ἐπὶ τῆς Βαβυλωνίας ἐδείκνυτο. Πῶς οὖν καὶ Φαραὼ, καὶ Ναβουχοδονόσορ;

Ο προφήτης καλείται ο ορών δηλ. ο βλέπων ο έμπροσθεν ορών δηλ. ο βλέπων εκ των προτέρων..ή ο βλέπων τα μελλούμενα

Ὅθεν καὶ ὁ ὁρῶν ἐκαλεῖτο ὁ Προφήτης, καὶ ὁ ἔμπροσθεν ὁρῶν.

Οπότε η κύρια ιδιότητα του είναι η όραση.. και τι είναι η όραση και ποια όραση..η θεωρία των αληθών..

∆ιόπερ ἡ τῶν ἀληθῶν θεωρία (διὰ τὸ ἐναργὲς καὶ ἀναμφίβολον) ὅρασις
προσηγόρευται
.

Από τα αισθητήρια η πιο διαυγής που συλλαμβάνει τα αισθητά στην πιο ευκρινή τους αποτύπωση είναι η όραση αυτή και τις επιθυμίες αντιλαμβάνεται είναι το πιο διεισδυτικό αισθητήριο.

Τῶν παρ’ ἡμῖν αἰσθητηρίων τὸ ἐνεργεστάτην, τὴν κατάληψιν ἔχον τῶν αἰσθητῶν, ὅρασίς ἐστι..

γι αυτό π.χ

Ὅρασις Ἀβδίου ή βιβλίον ὁράσεως Ναοὺμ ή ὃ εἶδεν Ἀμβακοὺμ ὁ Προφήτης είτε

Λόγοι Ἀμὼς, οἳ ἐγένοντο ἐν Ἀκκαρεὶμ ἐκ Θεκουὲ, οὓς εἶδε περὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέραις Ὀζίου, βασιλέως Ἰούδα,καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροβοὰμ βασιλέως Ἰσραὴλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ.

Πως προφήτευσαν οι προφήτες; η προφητεία δεν είναι απρουπόθετη αλλά έχει προαπαιτούμενη την καθαρότητα από πάθη και τη διαύγεια της ψυχής ώστε να καταστούν κάτοπτρα καθρέφτες της θείας ενέργειας καθρέφτες αντανάκλασης της θείας έλλαμψης

Πῶς προεφήτευον αἱ καθαραὶ καὶ διαυγεῖς ψυχαί;

”Οἱονεὶ κάτοπτρα γινόμενα τῆς θείας ἐνεργείας, τὴν ἔμφασιν τρανὴν καὶ ἀσύγχυτον καὶ οὐδὲν ἐπιθολουμένην ἐκ τῶν παθῶν τῆς σαρκὸς ἐπεδείκνυντο.

Η ψυχική επιφάνεια πρέπει να είναι λειασμένη και καθαρμένη ώστε να αντανακλάσει τη θεία έλλαμψη.. Και το χιόνι λευκό αλλά δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα το είδωλο και το γάλα άσπρο αλλά δεν καθρεφτίζει την φιγούρα αλλά επί του στιλπνού ύδατος οι μορφές αναδεικνύονται. Η επιφάνεια εδώ είναι εφάμιλλη της πνευματικότητας του βίου δεν είναι ακατέργαστη ώστε να γίνει επιδεκτική..
Ἡ χιὼν λαμπρά· ἀλλ’ εἰκόνας τῶν ἐγκυπτόντων οὐ δείκνυσι, διότι τραχεῖά ἐστιν ἐκ πεπηγότων ἀφρῶν συγκειμένη.….. Οὕτως ἄρα τὸ ἀνώμαλον τοῦ βίου πρὸς ὑποδοχὴν θείας
ἐνεργείας ἀνεπιτήδειον.”

Θεοῦ δὲ δωρεὰ, ἐλλάμψαι ἡμῖν τὸ Πνεῦμα πρὸς τὴν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ κατανόησιν.

(Τα αποσπάσματα είναι από το Μέγα Βασίλειο κι όχι Mega Bασίλειος γιατί υπάρχουν και οι τηλε-προφήτες. Μέγας Βασίλειος ένας από τους 3 αληθώς Ιεράρχες )

οι προφήτες είναι τα ταπεινά καθρεφτάκια του Θεού… οι κάμερες του Πνεύματος που καταγράφουν στο λογισμικό τα φανερά και τα κρυφά .Κατά κάποιον τρόπον ουδέν κρυπτόν υπό τον ….προφήτη..

‘ἀπέστειλε Κύριος τὸν Νάθαν τὸν προφήτην πρὸς Δαυίδ”.….κάθε εποχή και ο Νάθαν της και ο Δαβίδ της………και ο Κύριος πάντα ο ίδιος συνεχίζει να στέλνει απεσταλμένους στους ανθρώπους του. 

dimpenews.com 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου