Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

ΤΩΡΑ – Επιστολή ΦΩΤΙΑ Αμβρόσιου σε Μητσοτάκη: ΨΕΥΔΕΣΘΕ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΝΟΗΣΤΕ.

 


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ!

Ἐξοχώτατε,

ἀλλά καί ἀσεβέστατε, Πρωθυπουργέ
τῆς ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΩΡΑΣ,
ἡ ὁποία ὀνομάζεται: ΕΛΛΑΔΑ

Ψ Ε Υ Δ Ε Σ Θ Ε!

Μέ Δηλώσεις Σας, τίς ὁποῑες ἐξεφωνήσατε εἰς τό προσφάτως συγ-κληθέν ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ τῆς 24ης λήγ. μηνός, ἀναφερόμενος εἰς τό ὑπό ψήφισιν Νομοσχέδιον διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων, ἀποτολμήσατε τά ἑξῆς ψευδέστατα λόγια:

«Σεβόμαστε την Εκκλησία,
αλλά είναι θέμα της Πολιτείας»!!!!!

Ὡς ὅλως ἀναξίως φέρων, κατά συγκατάβασιν τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τό δῶρον τῆς Ἀρχιερωσύνης, ἀποτολμῶ νά γράψω πρός Ὑμᾶς τήν παροῦσαν ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, προκειμένου νά ἀνακαλέσω Ὑμᾶς εἰς τήν τάξιν! Ἐπιτρέψατέ μοι να ἐπικαλεσθῶ:
Α’) Τό γεγονός, ὅτι ἀπό τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι τριῶν (23) ἐτῶν ἀφιέρωσα τήν ζωήν μου ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΣ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀσπασθείς τήν ὁδόν τοῦ Μοναχισμοῦ καί ἀφιερώσας ἐμαυτόν εἰς τό φρικτόν Θυσιαστήριον διά τῆς Ἱερωσύνης.
Β’) Συνεπῶς ἐπί ἑξήκοντα καί τρία (63) ἔτη ὑπηρετῶ τό ἱερόν Θυσιαστή-ριον, κηρύττω δέ ἀνελλειπῶς τόν λόγον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καθώς σήμερον ἄγω το 86ον τῆς ἡλικίας μου, Χάριτι δε τοῦ Κυρίου, διατηρῶ «σώας τάς φρένας μου», ἵνα ἐκφρασθῶ κατά τήν λαϊκήν μοῦσαν!

Ἄς ἔλθωμεν, λοιπόν, τώρα εἰς τό ἐκ μέρους Ὑμῶν συντελεσθέν
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ!
Ἰσχυρίζεσθε, ὅτι τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων «ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»!!!!
«O πρωθυπουργός χρησιμοποίησε χαμηλούς τόνους για όσους διαφωνούν, αλλά και για την Εκκλησία, σημειώνοντας πως η ρύθμιση αφορά την ισότητα μεταξύ των πολιτών, την προστασία των παιδιών και δεν είναι θέμα «θεολογικών πεποιθήσεων». Εἶναι τα βλάσφημα λόγια Σας, ὅπως καταγράφονται εἰς τήν ἠλεκτρονικήν Έφημερίδα POLITICAL τῆς 25ης .01.2024, σελ. 3).

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τελικῶς τί εἶσθε;
ΕΝΑΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἤ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ;

Μία ἀκόμη ἔκφρασις Ὑμῶν εἰς τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον τροφοδοτεῖ τήν ἀνησυχίαν μας!
«Από την άλλη, με φόντο την αντίδραση της Ιεραρχίας στο νομοσχέδιο, εξέπεμψε σε ήπιο ύφος ακόμη ένα μήνυμα, προαναφέροντας, ότι το ζήτημα αφορά ἐπιλογές της Πολιτείας και όχι ιδεολογικές πεποιθήσεις».
Ἄς ἀρχίσουμε, λοιπόν, τό «ξεμπρόστιασμά Σας» ἤ τό «ξεφτύλισμά Σας»!
α) Ὅταν ὡρκίσθητε ὡς Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν, ἐδώσατε τόν ἑξῆς ὅρκον, ἔχοντας τήν χεῖρα Σας εἰς τό Εὐαγγέλιον:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας, Ομοουσίας και Αδιαίρετης Τριάδας να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του Ελληνικού Λαού».

β) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, λοιπόν, φέρει ὡς ἐπικεφαλίδα του τά ἑξῆς λόγια:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Εις το Όνομα της Αγίας και Ομοουσίου
και Αδιαιρέτου Τριάδος»!!!!

γ) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἐπίσης εἰς τό ἄρθρον 1ον, παράγραφον 2αν , γράφει καί τά ἑξῆς συγκλονιστικά:

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν
την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

δ΄) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἐπίσης εἰς τό 3ον Ἄρθρον, παράγραφον 1ην, γράφει ἐπίσης καί τά ἑξῆς συγκλονιστικά:

«1. Επικρατοῦσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης … τηρεί απαρασάλευτα … τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις…».
………………
3.Το κείμενο της Αγίας Γραφῆς τηρεῖται
αναλλοίωτο….»

ε΄) Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἐπίσης εἰς τό 5ον Ἄρθρον, παράγραφον 1ην, γράφει ἐπίσης καί τά ἑξῆς συγκλονιστικά:

«1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

****
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σᾶς ερωτώ:
Τό Νομοσχέδιον, τό ὁποῖον προωθεῖτε εἰς τήν Βουλήν διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων,
ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;
ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ;
Ὁ Γάμος μεταξύ δύο προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου
ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ὁ Ὁποῖος ἔπλασε τόν ἄνθρωπον ὡς ἄνδρα καί γυναῖκα καί τούς ἔδωσε τήν ἐντολήν:
«Αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί κατακυριεύσατε τήν γῆν»!
Εἶναι λοιπόν «θέμα της Πολιτείας» ἡ ἀναγνώρισις τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων», ὡς ἰσχυρίζεσθε;
Μήπως πλανᾶσθε ἤ μήπως σκοπίμως ἀλλοιώνετε τό περιεχόμενον τῆς Πίστεώς μας;
Θά ἐπαναλάβωμεν τήν ἐρώτησιν:
Κύριε Μητσοτάκη, τελικῶς τί εἶσθε;
ΕΝΑΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἤ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ,
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ;

Ἐπιτρέψατέ μοι νά Σᾶς ὑπομνήσω τό σχετικόν ἀπόσπαμα ἀπό τήν Παλαιάν Διαθήκην, ὅπου περιγράφεται ἡ ὑπό τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ δημιουργία τοῦ ἀνθρωπίνου Γένους:

«Καί εἶπεν ὁ Θεός∙ ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν, ……… Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων∙ αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆς……» (Γενέσεως, κεφ. 1ον, στ. 26-28).
Καί ἡ συνέχεια:
«Καί ἐπέβαλεν ὁ Θεός ἔκστασιν ἐπί τόν Ἀδάμ, καί ὕπνωσεν∙ καί ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καί ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ’ αὐτῆς. Καί ᾠκοδόμησεν Κύριος ὁ Θεός τήν πλευράν αὐτοῦ, ἥν ἔλαβεν ἀπό τοῦ Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καί ἤγαγεν αὐτήν πρός τόν Ἀδάμ. Καί εἶπεν Ἀδάμ: Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου∙ αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρός αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη. Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα αὐτοῦ καί τήν μητέρα αὐτοῦ καί προσκολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Καί ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Ἀδάμ καί ἡ γυνή αὐτοῦ, καί οὐκ ἠσχύνοντο» (Γενέσεως, κεφ. 2ον, στ. 21-25).

Σᾶς ἐρωτῶ, λοιπόν:
Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ … Στέφανος καί ὁ … Τάϊλερ
νά ἐφαρμόσουν τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ,
τό «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε….»;;;;

Σᾶς ἐρωτῶ και πάλιν:
Πῶς εἶναι δυνατόν Ὑμεῖς, ἕνας θνητός ἄνθρω-πος, ἕνα δημιούργημα τοῦ Ἑνός καί Μοναδικοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, νά πλάθετε καί νά καθιερώνετε ἕναν νέον τύπον ἀνθρώπου, τόν τύπον τῶν Gays, δηλ. τούς Ὁμοφυλοφίλους, καί νά τόν ἐπιβάλλετε εἰς τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν, τήν Κοινωνίαν τῆς Χριστιανικῆς Ἑλλάδος, τήν Πατρίδα τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν;
Καί ποίαν ἀπολογίαν θά δώσετε εἰς τόν Νομοδότην καί Δικαιοκρίτην Θεόν κατά τήν ἡμέραν τῆς Κρίσεως, Σεῖς ὁ ὁποῖος ὡρκίσθητε «εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος» …. ὅτι «ἐπικρατοῦσα Θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ; Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού γνωρίζει Κεφαλήν Της τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν…»;;;;;;, ὅπως ἀναγράφει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;
στ΄) Ἄς ἔλθωμεν τώρα καί σέ ἕνα ἀκόμη ἄρθρον τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον Σύνταγμα ὡρκίσθητε, ὅτι θά τό ὑπερασπίζεσθε! Τό Σύνταγμα, λοιπόν, τῆς Ἑλλάδος ἐπίσης εἰς τό ἀκροτελεύτιον 120ον Ἄρθρον του, παράγραφοι 2 ἕως 4, γράφει ἐπίσης καί τά ἑξῆς συγκλονιστικά:

«2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους, που συμφωνούν με αυτό και ἡ αφοσίωση στην Πατρίδα και στη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη ὑποχρέωση όλων των Ελλήνων.
3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκῆς κυριαρχίας και των εξουσιών, που απορρέουν από αυτή, διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη
εξουσία….
4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία».

Ἡ ἐλαχιστότης μου, λοιπόν, ὡς Ἕλληνας καί Ὀρθόδοξος Πολίτης, ἀπευθύνεται προς Ὑμᾶς σήμερον διά τῆς ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, προκειμένου νά ἀνακαλέσῃ Ὑμᾶς εἰς τήν τάξιν! Καί ἐπιπροσθέτως, διά νά καταγγείλῃ Ὑμᾶς πρός τόν Ἑλληνικόν Λαόν, ὅτι μέ τήν ἐπιχειρουμένην Νομοθεσίαν ἀναγνωρίσεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων, τῶν Gays, τῶν ΛΟΑΤΚΙ κ.λπ. ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐνῶ συγχρόνως ἀναδεικνύεσθε ΠΟΛΕΜΙΟΣ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ!

Ὥστε, λοιπόν, θά ἔχετε τήν κατάραν τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ!

Ταῦτα λέγει ὁ Προφήτης Ἱερεμίας:
«Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τά ἔργα Κυρίου ἀμελῶς, ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ’αἵματος», δηλ. «Καταραμένος νά εἶναι καθένας, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται τά ἔργα τοῦ Κυρίου μέ ἀμέλειαν καί ἀδιαφορίαν! Καταραμένος νά εἶναι καθένας, ὁ ὁποῖος, παρά τήν διαταγήν τοῦ Κυρίου, ἐμποδίζει τήν μάχαιράν του ἀπό τοῦ νά τιμωρήσῃ τούς ἐχθρούς καί ἔτσι τήν στερεῖ ἀπό το αἷμα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ!»
(Βλ. Ἱερεμίου, κεφ. 31. στ. 10 καί saint.gr/46/31/biblebooks.aspx).

Και ἐπειδή, Κύριε Μητσοτάκη, εἶμαι βέβαιος, ὅτι δέν θά συγκινηθῆτε καθόλου ἀπό τήν ἀνάγνωσιν τῆς ἀνοικτῆς ταύτης ἐπιστολῆς μου, θά ἐπισφραγίσω τό ταπεινόν αὐτό κείμενόν μου μέ τήν διήγησιν τῆς ἐξ Οὐρανοῦ καταστροφῆς τῶν Σοδόμων καί τῶν Γομόρρων, ὅπου ὁ Πανάγαθος Θεός, τιμωρῶντας τούς Gays, τούς ὁμοφυλοφίλους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔρριψε πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ καί κατέστρεψε τίς δύο πόλεις των, τά γνωστά Σόδομα καί Γόμορρα! Μοναδική περίπτωσις, κατά την ὁποίαν ὁ Πανάγαθος Θεός ἔρριψε πῦρ ἐξ Οὐρανοῦ καί κατέστρψε δύο πόλεις μόνον καί μόνον, διά νά μή διαδοθῇ ἡ παρά φύσιν ἀσθένεια τῶν Ὁμοφυλοφίλων!
Ἰδού ἡ σχετική Διήγησις:
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΜΟΡΡΩΝ
«Μετά τη φιλοξενία του Αβραάμ, όταν ο Κύριος έφευγε από το σπίτι του είπε στον Αβραάμ: «Η κακή φήμη των Σοδόμων και των Γομόρρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά. Θα κατεβώ, λοιπόν, να εξακριβώσω αν αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις που έφτασαν ως εμένα». Οι δυο άγγελοι έφυγαν από το σπίτι του Αβραάμ και κατευθύνθηκαν προς τα Σόδομα. Αλλά ο Κύριος παρέμεινε ακόμη μαζί με τον Αβραάμ.
Πλησίασε τότε ο Αβραάμ και του είπε: «θα καταστρέψεις τους δικαίους μαζί με τους αμαρτωλούς; Ίσως υπάρχουν κάποιοι δίκαιοι στην πόλη. θα τους καταστρέψεις κι αυτούς; Δε θα συγχωρήσεις την περιοχή για χάρη των λίγων δικαίων που βρίσκονται σ’ αυτήν; Δε γίνεται να θανατώσεις δικαίους κι αμαρτωλούς μαζί, σαν να ήταν όλοι το ίδιο. Δεν είναι δυνατό! Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη;»
Ο Κύριος του απάντησε: «Αν βρω στην πόλη των Σοδόμων έστω και δέκα δικαίους, δε θα καταστρέψω την πόλη και την περιοχή για χάρη των δέκα».
Οι δυο άγγελοι έφτασαν στα Σόδομα το βράδυ. Ο Λωτ τους φιλοξένησε, τους περιποιήθηκε και τους ετοίμασε το δείπνο. Πριν όμως κοιμηθούν, οι άντρες των Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι. Ήταν εκεί όλος ο αντρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Φώναζαν στο Λωτ και του έλεγαν: «Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν σπίτι σου απόψε; Φέρ’ τους μας έξω, να συνευρεθούμε μαζί τους!»
Τότε ο Λωτ τους παρακάλεσε και τους έλεγε, «μην τους κάνετε κανένα κακό, γιατί είναι φιλοξενούμενοι μου κι ήρθαν να προστατευτούν στο σπίτι μου». Εκείνοι όμως φώναζαν και έλεγαν: «Ήρθε ένας ξένος και θέλει να μας κρίνει!» «Τώρα θα σου κάνουμε χειρότερα απ’ ότι σ’ εκείνους». Και σπρώχνοντας με βία το Λωτ προσπαθούσαν να του σπάσουν την πόρτα.
Τότε οι δύο άγγελοι άπλωσαν το χέρι τους και τράβηξαν το Λωτ μέσα στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Κατόπιν τύφλωσαν όλους όσοι ήταν απ’ έξω, μικρούς και μεγάλους, έτσι που άδικα προσπαθούσαν να βρουν την πόρτα του σπιτιού. Είπαν τότε οι δυο άγγελοι στο Λωτ: «Πάρε τη γυναίκα σου, το γαμπρό σου, τους γιους σου και τις κόρες σου και όποιον δικό σου έχεις στην πόλη και φύγετε γιατί θα καταστρέψουμε αυτό τον τόπο. Είναι μεγάλη η κατακραυγή που υψώνεται στον Κύριο ενάντια στους κατοίκους της περιοχής και ο Κύριος μας έστειλε να καταστρέψουμε τα Σόδομα».
Ο Λωτ πήγε και μίλησε στους γαμπρούς του, που επρόκειτο να παντρευτούν τις θυγατέρες του και τους είπε: «Σηκωθείτε και φύγετε από ‘δω, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη». Αυτό όμως φάνηκε αστείο στους γαμπρούς του και τον ειρωνεύτηκαν. Όταν ξημέρωσε, οι άγγελοι είπαν στο Λωτ: «Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου και τις δυο σου κόρες, για να μην καταστραφείς για τις αμαρτίες της πόλης. Φύγε και μην κοιτάξεις πίσω σου και μη σταθείς πουθενά σε όλη την περιοχή».
Όταν ο Λωτ απομακρύνθηκε, τότε ο Κύριος άφησε από τον ουρανό να βρέξει θειάφι και φωτιά στα Σόδομα και στα Γόμορρα. Οι πόλεις εκείνες και οι κάτοικοί τους καθώς και όλη η γύρω περιοχή και η βλάστηση της καταστράφηκαν. Η γυναίκα όμως του Λωτ παρέβη την προειδοποίησή του αγγέλου και κοίταξε πίσω για να δει τι συνέβαινε και αμέσως έγινε στήλη άλατος. Σε όλη την περιοχή ανέβαινε από τη γη καπνός, σαν να έβγαινε από καμίνι».
(βλ.https://orthodoxoiorizontes.gr/Palaia_Diathikh_Biblio/Oi_Patriarxes/Sodoma_kai_Gomorra.htm).
*****
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Παρακαλῶ, ἀνοίξατε τά μάτια Σας, συνέλθετε!
Πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν! Μέ τό Νομοσχέδιον, περί ἀναγνωρίσεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων, τό ὁποῖον προωθεῖτε, ὁδηγεῖτε τήν Χώραν μας εἰς τήν καταστροφήν! Τήν παραδίδετε εἰς τά χέρια τοῦ Διαβόλου! Ὁπότε ἡ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἔρχεται! Μία κάποια ἄλλη καταστροφή, όπως ἐκείνη τῶν Σοδόμων και τῶν Γομόρρων, ΕΡΧΕΤΑΙ!
Τά Μ.Μ.Ε. Σᾶς «ξεφώνισαν» ἤδη!
Ἡ ἀγωνιστική Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», εἰς τήν 1ην σελίδα της τῆς 26ης.01.2024 γράφει τά ἑξῆς συγκλονιστικά:
«ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, όταν η ομοφυλοφιλία γίνει νόμος του Κράτους».

Ὁ πολυγραφώτατος καί ἀγωνιστής κ. Μιλτιάδης Βιτάλης, «Ο ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ», εἰς τό ἴδιον φύλλον γράφει τά ἑξῆς:
«Πόσο επίκαιρος είναι σήμερα ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, στα θέματα της πίστεως και ειδικά στα θέματα που αφορούν τον «γάμο» των ομόφυλων ζευγαριῶν και των τραβεστί και την υιοθεσίαν παιδιών. Διά χειρός Μητσοτάκη ἡ Χώρα πορεύεται σε διχασμό, γιατί ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ., ΡΙΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ…» (βλ. σελ. 2)

Εἰς τήν ἀγωνιστικήν Ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (βλ. φ. 2480/26.01.2024) «γίνεται ὁ χαμός!». Ὁλόκληρος σχεδόν ἡ ὕλη τῆς Ἐφημερίδος ἀναφέρεται εἰς τό καυτόν τοῦτο ζήτημα, δηλ. τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ «γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων»! Ἰδού μερικοί τίτλοι:

α) «ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ “ΣΤΑΥΡΩΣΟΝ“ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ»,
κύριον ἄρθρον τοῦ Θεολόγου κ. Παναγιώτη Κοσμίδη.

β) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ, ΚΗΡΥΞΑΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΕΝ ΔΙΩΓΜῼ»,
Εἶναι τό κύριον ἄρθρον τῆς μαχητικής Έφημερίδος, το ὁποῖον ὑπογράφει ὁ Πανοσ/τος Ἱερομόναχος π. Δαμασκηνός, ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, τέως Ἀρχιγραμματεύς τῆς ἱ. Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους Ἄθω!
γ) «Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΛΑΟΝ»
Εἶναι τό μαχητικόν ἄρθρον τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Ἱερέως π. Ἰωάννου Κ. Διώτη.

4. Καί τώρα ἄς ἔλθωμεν εἰς τό πλέον ἐκκωφαντικόν ἐκρηκτικόν διά τήν κρινομένην ὑπόθεσιν! Ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας τῆς «ΝΙΚΗΣ» κ. Σπυρίδων Τσιρώνης, τόν ὁποῖον ἀπό τῆς θέσεως ταύτης συγχαίρομεν ἐγκαρδίως, ἐκτύπησε ἤδη τό καμπανάκι! Ὡς βροντή ἔπεσε ἡ φωνή του:
«΄Οσοι ψηφίσουν το Νομοσχέδιο
πράττουν ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ»!!!

Ἰδού ἀκριβῶς τί ἐδήλωσεν:

«Με αφορμή τη συζήτησή σας για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, να ξεκαθαρίσω, ότι κουμάντο στην ελλαδική και σε κάθε ορθόδοξη εκκλησία δεν κάνει κανένας άλλος εκτός από τον Κύριό μας μέσω του Ευαγγελίου… Το νομοσχέδιο έρχεται με τόσες αντιδράσεις και μέσα στην Κυβέρνηση. Μιλάμε για εξευτελισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με τον Πρωθυπουργό να κλείνει το μάτι για αποχή σε μια εποχή, όπου η αποχή των πολιτών είναι σε υψηλά επίπεδα… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ… Ποια δύναμη επιβάλλει στον πρωθυπουργό τη δυνατότητα ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΠΛΑ ΑΥΤΑ;…… Για μένα ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ»..

Ἀλλά καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ μέ Δηλώσεις της Σᾶς προειδοποιεῖ:
«….Ἐντός ολίγων ημερών θα κληθείτε να ψηφίσετε για τη θεσμοθέτηση του γάμου και της υιοθεσίας σε ζευγάρια ιδίου φύλου. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και η ευθύνη σας τεράστια απέναντι στο Θεό, στο Έθνος, στο Λαό… Σκεφθείτε ανθρώπινα… Αντέχει η συνείδησή σας…
Οφείλετε να ακούσετε την ξεκάθαρη άρνηση του Λαού σε τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι κάθετα αντίθετες με τις εθνικές αξίες και την ιστορία μας. Ορκιστήκατε στο Ευαγέλιο ή στη συνείδησή σας, ότι θα υπηρετείτε τον Ελληνικό Λαό. Με την ψήφιση αυτού του Νόμου περιφρονείτε και το Ευαγγέλιο και την ανθρώπινη συνείδηση και τον Ελληνικό Λαό».
(βλ. Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ της 26ης.01.2024, σελ. 16).
**********
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σᾶς ἔγραψα τά ἀνωτέρω μετά πολλῆς παρρησίας.
Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥ-ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετ΄ εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ.

ekklisiaonline.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου